Nota Prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Wszystkie treści, w tym porady, recenzje i opinie umieszczone na portalu crediteo.pl nie stanowią porady prawnej, ani rekomendacji do skorzystania z produktów finansowych. Treści te nie są również źródłem prawa. Wszelkie teksty są jedynie poglądami Administratora strony na określone zagadnienia finansowe. W związku z tym nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek jego odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich. Treści te nie odzwierciedlają również poglądu żadnej innej osoby fizycznej lub prawnej, a także żadnej instytucji państwowej. Administrator strony crediteo.pl nie odpowiada za szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do ujawnionych na stronie crediteo.pl treści.  Każdy czytelnik wykorzystuje treści ujawnione dla własnych potrzeb i robi to na własną odpowiedzialność.

Adresatem korespondendji w sprawach biężacych jest PRESSFIN Kamil Kondel, NIP: 9671251538, REGON: 364158348

Do Góry