Czym jest pożyczka typu „chwilówka” ? Poznaj też definicję parabanków

Pieniądze

W obowiązujących przepisach prawa próżno szukać definicji pożyczki krótkoterminowej zwanej potocznie „chwilówką”. Przyjmuje się, że tzw. „chwilówka” dotyczy umowy pożyczki, której spłata następuje w krótkim okresie czasu zazwyczaj do 30 dni od momentu zawarcia umowy.

W ramach ocenianych przez Federację Konsumentów wzorców umów, spłata pożyczki mogła nastąpić nawet do 45 dni w zależności od decyzji wnioskującego o pożyczkę. W tym miejscu należy dodać, iż do „chwilówek” zaliczamy również pożyczki, które pierwotnie zostały zawarte na okres do 30 dni, ale wskutek przewidzianego zapisami umowy wniosku konsumenta czas ich spłaty został przedłużony oczywiście w zamian za stosowną opłatę.

Zasady udzielania kredytu konsumenckiego (chwilówek itp.) oraz związane z nim obowiązki kredytodawcy, w szczególności obowiązek informacyjny zawarte są w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, dalej „u.k.k.”. Zgodnie z art. 3 u.k.k. kredyt konsumencki to kredyt w wysokości nie przekraczającej 255 550 złotych, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielania konsumentowi. W świetle powyższej definicji należy przyjąć, że do zdecydowanej większości ocenianych umów pożyczek „chwilówek” oferowanych konsumentom będą miały zastosowanie wymagania u.k.k. Jak było wspomniane we wstępie, ocenie zgodności badanych wzorców umowy ze wspomnianą ustawą Federacja Konsumentów poświęciła 3 rozdział niniejszego opracowania.

„Chwilówki” mogą być zawierane w sposób bezpośredni np. w lokalu przedsiębiorcy, ale także na odległość przy wykorzystaniu formularza wniosku na stronie internetowej przedsiębiorcy lub telefonicznych komunikatów głosowych, czy wiadomości SMS. Wydaje się, iż właśnie możliwość złożenia wniosku o pożyczkę drogą internetową bez konieczności wychodzenia z domu, może dla wielu konsumentów przesądzać o atrakcyjności tego typu produktów.

Czym są parabanki?

Krąg podmiotów uprawnionych do udzielania „chwilówek” nie jest ściśle określony. Mogą być one udzielane zatem zarówno przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, jak i podmioty pozabankowe tzw. „parabanki”. W tym miejscu należy dodać, iż pojęcie „parabank” może być rozumiane dwojako. Węższa definicja zalicza do tej grupy jedynie podmioty gromadzące depozyty od indywidualnych klientów bez stosownego zezwolenia (w tym rozumieniu „parabankiem” była np. spółka Amber Gold). W rozumieniu szerszym za „parabank” uważa się przedsiębiorcę innego niż bank lub SKOK zajmującego się w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej udzielaniem pożyczek. Dla potrzeb niniejszego raportu przyjęliśmy szerszą definicję pojęcia „parabank”. „Parabanki” w przeciwieństwie do dwóch pozostałych kategorii podmiotów nie są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto działalność przez nie prowadzona nie jest działalnością regulowaną, to znaczy że „parabanki”, aby udzielać pożyczek nie muszą spełniać szczególnych warunków określonych w odrębnych ustawach i mogą prowadzić działalność w dowolnej formie, np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Polecamy: Nasza opinia o Hapi Pożyczki.

W praktyce można zauważyć, iż pożyczki krótkoterminowe stanowią domenę głównie podmiotów pozabankowych. Banki i SKOK-i z reguły udostępniają środki finansowe na okres do 30 dni jedynie za pośrednictwem produktów, takich jak karta kredytowa czy limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Z tego względu Federacja Konsumentów ograniczyła swoją analizę jedynie do wzorców umów pożyczki zawieranych pomiędzy konsumentami a „parabankami”.

Z doświadczenia Federacji Konsumentów wynika, że „chwilówkami” zainteresowane są przede wszystkim osoby, które mają problem z uzyskaniem kredytu w banku ze względu na ograniczoną zdolność kredytową oraz te, które nie chcą wiązać się umową na zbyt długi czas. Szybka możliwość otrzymania gotówki, przy dość pobieżnej ocenie zdolności kredytowej konsumenta oraz kosztowność tego typu produktów znacząco zwiększa ryzyko pogorszenia się sytuacji finansowej konsumenta.

Artykuł pochodzi z raportu Federacji Konsumentów, dostępny tutaj.

Chwilówki/O Pożyczkach/Czym jest pożyczka typu „chwilówka” ? Poznaj też definicję parabanków
Przeczytaj także:
  • Firma pożyczkowa to nie to samo co parabank
  • ZFP: Firmy pożyczkowe to nie parabanki
  • Federacja Konsumentów : “Wiele uchybień w umowach, błędy. Najdrożej w…
  • Dodaj Opinie

    Zostaw opinię:

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.

    Do Góry