Rzecznik Finansowy – pismo, interwencje, pomoc

Rzecznik Finansowy

Szukasz pomocy w związku z problemami z firmą pożyczkową? Nierzetelne postępowanie z jej strony naraziło Cię na konieczność reklamacji usług finansowych? Jeśli na przynajmniej jedno z zadanych pytań odpowiedź była twierdząca, koniecznie przeczytaj ten artykuł. Znajdziesz w nim wiele cennych informacji o tym, do jakiej instytucji możesz się zwrócić w sporze z firmą pożyczkową, zwłaszcza jeśli złożona przez Ciebie reklamacja nie została przez nią uwzględniona. Poznaj szczegóły dotyczące funkcjonowania instytucji Rzecznika Finansowego i dowiedz się, w jakich sprawach możesz liczyć na jego pomoc i jak napisać skargę do Rzecznika Finansowego.

Czym jest Rzecznik Finansowy?

Instytucję Rzecznika Finansowego powołano na mocy przepisów Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 roku. Wcześniej podobne kompetencje posiadał Rzecznik Ubezpieczonych. Te kompetencje to w szczególności reprezentowanie interesów klientów podmiotów rynku finansowego, czyli klientów instytucji finansowych. Inaczej ujmując, z punktu widzenia prawa Ty jako pożyczkobiorca jesteś klientem instytucji finansowej, a tą z kolei jest firma pożyczkowa, czyli instytucja pozabankowa, w której zaciągnąłeś zobowiązanie finansowe, np. chwilówkę.

Czy Rzecznik Finansowy jest skuteczny? Twoje wątpliwości z pewnościa rozwieje poniższa grafika.

jak skuteczny jest Rzecznik Finansowy

27 tysięcy porad jedynie w 2017 roku, które wydali eksperci Rzecznika Finansowego robią wrażenie.

Jakie funkcje pełni Rzecznik Finansowy?

Wśród zadań Rzecznika Finansowego wymienia się podejmowanie działań wokół nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji finansowych. Rzecznik Finansowy ma prawo zawiadamiania właściwych organów nadzoru o nieuczciwym działaniu firm pożyczkowych. Wśród zadań pojawia się także prowadzenie mediacji pomiędzy instytucją finansową a jej klientem. Do głównych zadań Rzecznika Finansowego należy rozpatrywanie wniosków i skarg, które mogą złożyć klienci firm pożyczkowych. Ponadto Rzecznik Finansowy prowadzi działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym w zakresie praw klientów firm pożyczkowych.

Podsumowując, instytucja Rzecznika Finansowego skierowana jest w celu ochrony praw klienta podmiotów rynku finansowego. Jego działania skupiają się na poradnictwie, interwencjach, postępowaniach polubownych, do nich należy także udzielanie wsparcia w trakcie postępowania sądowego.

Jakie interwencje przeprowadza Rzecznik Finansowy?

To, na jaką pomoc Rzecznika Finansowego może liczyć klient firmy pożyczkowej wynika z zadań przypisanych tej instytucji przez zapisy we wspomnianej już w artykule ustawie. W sporze z firmą pożyczkową możesz liczyć na dwa rodzaje interwencji ze strony Rzecznika Finansowego.

Poreklamacyjne postępowanie interwencyjne

Takie czynności interwencyjne polegają na wystąpieniu Rzecznika Finansowego w Twoim imieniu do firmy pożyczkowej, aby ta zmieniła swoje stanowisko, jeśli istnieją przesłanki co do tego, że wcześniej zajęte było bezpodstawne. Takie postępowanie nie wiąże się z odpłatnością.

Postępowanie polubowne

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku postępowania polubownego. Tutaj koszt wynosi 50 zł. Ta forma interwencji nie przewiduje wystąpienia Rzecznika w Twoim imieniu. Tutaj działa on w celu zawarcia ugody i nie reprezentuje żadnej ze stron sporu, przez co zarówno Ty, jak i pożyczkodawca musicie być gotowi na pójście na ustępstwa, by spór zakończyć polubownie. Zadaniem Rzecznika jest w tym przypadku zbliżenie stanowiska firmy pożyczkowej i Twojego, aby możliwe było znalezienie rozwiązania sporu.

polubowne rozwiązanie przy Rzeczniku Finansowym - infografika

Na stronie Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl/, odnajdziesz poradę o załatwieniu Twojej sprawy w sposób polubowny.

Kiedy się do niego zgłosić?

Do Rzecznika Finansowego można zgłosić się dopiero po wyczerpaniu się procedury reklamacyjnej, czyli po uzyskaniu negatywnej odpowiedzi na złożoną reklamację lub pozytywnej, ale niespełniających oczekiwań klienta. Może zdarzyć się, że Twoje roszczenia nie zostaną do końca spełnione. Zgłoszenie do Rzecznika Finansowego ma sens także wtedy, kiedy firma pożyczkowa nie udzieliła odpowiedzi w obowiązującym terminie. Dopiero wówczas Rzecznik może podjąć czynności interwencyjne lub postępowanie polubowne.

Dowiedz się, jak napisać pismo o rozłożenie na raty.

Z przepisów jasno wynika, że Rzecznik Finansowy może podjąć działania w Twoim imieniu  w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, czyli w sytuacji nieuwzględnienia Twoich roszczeń, które zaprezentowałeś w piśmie reklamacyjnym. To istotne, aby każdy pożyczkobiorca był świadomy swoich praw.

Przeczytaj, jak policzyć termin odpowiedzi na reklamację pożyczki.

Wcześniej można skorzystać z porad ekspertów Rzecznika Finansowego, którzy służą swą pomocą pod dyżurem telefonicznym, poprzez wiadomość przesłaną na maila podanego na stronie Rzecznika Finansowego w zakładce kontakt lub na facebookowym profilu @RzecznikFinansowy. Możesz zgłosić się do nich wtedy, gdy nie jesteś pewien swoich praw, także przed złożeniem reklamacji do firmy pożyczkowej.

Zapoznaj się poradnikiem, jak napisać odwołanie od nakazu zapłaty pożyczki.

Co zrobić, aby Rzecznik Finansowy podjął interwencję w sprawach spornych z firmą pożyczkową?

Jak widzisz, w przypadku odrzucenia reklamacji przez firmę pożyczkową jeszcze nie wszystko stracone. W walce z firmą pożyczkową wsparcie merytoryczne, prawne jest bardzo istotne.

Przeczytaj również, co zrobić gdy dzwoni do Ciebie firma pożyczkowa i cię straszy.

Do podjęcia działań przez Rzecznika Finansowego konieczne jest skierowanie wniosku do Rzecznika. W pierwszej kolejności warto złożyć wniosek o podjęcie interwencji. Podczas jej przeprowadzania Rzecznik zbierze wszelkie argumenty przesądzające na Twoją korzyść i zebraną argumentację przedstawią firmie pożyczkowej w celu zmiany jej stanowiska wydanego w sprawie reklamacyjnej.

Kiedy taka interwencja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, Rzecznik na Twój wniosek może wszcząć postępowanie polubowne. Nie jest to jednak dalszy bieg czynności interwencyjnych. To odrębne działanie Rzecznika jest oparte na innych zasadach. Postępowanie polubowne może toczyć się niezależnie od interwencji. Tutaj Rzecznik występuje w roli mediatora, a postępowanie ma charakter pozasądowy. Na każdej ze stron ciąży obowiązek udziału w tym postępowaniu.

Skarga do Rzecznika Finansowego – kiedy możesz liczyć na jego pomoc? (przykład pisma do Rzecznika Finansowego)

Jak złożyć wniosek o wszczęcie poreklamacyjnego postępowania interwencyjnego?

Przykład pisma do Rzecznika Finansowego o interwencję znajdziesz na stronie tej instytucji pod linkiem: https://rf.gov.pl/files/wzory_wniosek_RF.doc.

Wstęp

Istotne jest odpowiednie zatytułowanie wniosku oraz podanie wszelkich szczegółów sprawy. Niezbędne jest oczywiście podanie danych kontaktowych.

Treść właściwa

Następnie musisz zwięźle, aczkolwiek treściwie przedstawić stan faktyczny sprawy. Opisz zatem czego ona dotyczy, kiedy i jakie roszczenia zgłosiłeś. Poinformuj Rzecznika, jakie działania zostały podjęte przez firmę pożyczkową i jakie zajęła ona stanowisko w sprawie lub wskaż na zaniechanie działań przez nią. Jeśli dostałeś odpowiedź negatywną na złożoną reklamację, przedstaw ją, dołączając do wniosku jej kserokopię. Jeśli firma pożyczkowa nie dopełniła zobowiązań mimo uznanej reklamacji w odpowiednim terminie, koniecznie wspomnij we wniosku o szczegółach tej sprawy.

Istotne jest, aby uzasadnić wniosek i uzasadnienie to musi być zbieżne z tym, które wskazałeś w reklamacji. Musisz wskazać na wszystkie kwestie, które budzą Twoją wątpliwość lub Twój zasadny sprzeciw. Wytłumacz, dlaczego nie zgadzasz się ze stanowiskiem firmy pożyczkowej. Przedstaw swoje zarzuty i podaj argumenty, które będą potwierdzeniem słuszności zarzutów. Poinformuj Rzecznika o tym, które z roszczeń zostały spełnione przez pożyczkodawcę, a które niestety nie.

Zakończenie

Pamiętaj o podpisaniu wniosku własnym podpisem. W załącznikach warto dołączyć takie dokumenty jak: reklamację, odpowiedź pożyczkodawcy, umowę o pożyczkę z firmą pożyczkową. Pamiętaj, aby nie załączać oryginalnych dokumentów, wystarczą kserokopie lub skany. Oryginały dokumentów zachowaj dla siebie dla ewentualnego postępowania sądowego.

Jak złożyć wniosek o wszczęcie postępowania polubownego?

W tym przypadku gotową treść wniosku, który wystarczy uzupełnić, możesz pobrać ze strony:

http://rf.gov.pl/polubowne/wp-content/plugins/grid_effect/assets/files/wniosek_polubowne.docx . Wśród załączników pojawia się dowód uiszczenia opłaty od wniosku. W niektórych przypadkach przewiduje się zwolnienie z tej opłaty. Jest to możliwe, kiedy opłata może zostać uznana za nadmierną uciążliwość dla wnioskodawcy. W przypadku osiągania niskich dochodów możesz przedstawić dowody, które tą sytuację potwierdzą.

W jakiej formie przesłać wniosek do Rzecznika Finansowego?

Wniosek może być przesłany tradycyjnie pocztą na adres Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Można go także przesłać elektronicznie mailem na adres biuro@rf.gov.pl. Musisz pamiętać, że mail musi zawierać zeskanowane pismo z ręcznym podpisem lub możesz skorzystać z podpisu elektronicznego. Rozmiar wszystkich dokumentów, wniosku wraz z załącznikami nie może przekraczać 20 MB ze względu na ogólne ograniczenia.

Działania Rzecznika Finansowego po złożeniu wniosku

Rzecznik Finansowy po otrzymaniu wniosku może wystąpić do pożyczkodawcy w celu ochrony Twoich interesów. Jeśli uzna za słuszne, przekaże sprawę do odpowiedniego organu, na przykład do UOKiK. Jeśli składasz wniosek o interwencję, może poinformować Cię o możliwości przeprowadzenia pozasądowego postępowania.

Rzecznik Finansowy nie ma mocy sądowej, nie może zatem zmusić firmy pożyczkowej, aby ta spełniła Twoje żądania. Firma pożyczkowa ma obowiązek dostarczenia informacji Rzecznikowi, na przykład poprzez przesłanie dokumentów, których on zażąda. Dzięki temu zbierzesz przydatny materiał dla ewentualnego postępowania sądowego.

Jeśli firma pożyczkowa, mimo interwencji Rzecznika, nie zmieni swojego stanowiska, otrzymasz wskazówki do dalszego postępowania.

Pamiętaj, że Rzecznik Finansowy ma prawo nie podjąć czynności. Uczyni tak w przypadku sprawy bezzasadnej, czyli wtedy, kiedy Twoje żądania nie mogą zostać spełnione, gdyż nie ma ku temu podstaw, np. prawnych.

Uchroń się przed nieuczciwą firmą pożyczkową

Postępowanie reklamacyjne na działania firmy pożyczkowej, negatywna odpowiedź i późniejsza droga do wyjaśnienia sporu przysparza wielu problemów, a w rezultacie stresu i tracenia czasu na załatwianie wielu formalności. Wybór cieszącej się zaufaniem firmy pożyczkowej jest zatem bardzo istotny, gdyż pozwala uchronić się przed ewentualnymi problemami.

Zapoznaj się z poradnikiem, jakie instytucje ci pomogą, gdy masz długi.

Źródła ilustracji: rf.gov.pl


Chwilówki  /  Porady Finansowe  /  Rzecznik Finansowy – pismo, interwencje, pomoc


Dodaj Opinie

Zostaw opinię:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do Góry