Czym jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych? Kiedy do niego trafisz?

Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Tajemniczy skrót KRDN odnosi się do Krajowego Rejestru Długów Niewypłacalnych. Czym jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych i co taki wpis oznacza dla Ciebie? Przeczytaj nasz poradnik, a uzyskasz dużo cennych informacji, które pozwolą Ci lepiej rozumieć możliwości jakie przysługują wierzycielowi i konsekwencje niewypłacalności dłużnika. Być może już znalazłeś się w tym rejestrze, a jeśli chcesz sprawdzić czy w nim widniejesz, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Podstawa prawna istnienia Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Podstawą działania Rejestru Dłużników Niewypłacalnych jest Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Według ustawy Krajowy Rejestr Sądowy składa się z:

 • Rejestru przedsiębiorców;
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Jak pewnie zauważyłeś Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych jest częścią Krajowego Rejestru Sądowego. Niedługo w życie wejdą zmiany w przepisach. Z dniem 1 lutego 2019 roku zacznie obowiązywać nowy przepis uchylający obecne brzmienie artykułu 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli przepis informujący o tym, kto może trafić do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Prywatne podmioty prowadzące rejestry dłużników, takie jak Krajowy Rejestr Długów BIG S.A., BIG InfoMonitor S.A. oraz Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A., działają z kolei w ramach rozwiązań prawnych nałożonych przepisami Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która została znowelizowana 13 listopada 2017 roku.

Czym jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Z poprzedniego rozdziału tego artykułu dowiedziałeś się, że charakter działania Rejestru Dłużników Niewypłacalnych jest nieco inny od wszelkich działających w Polsce BIG-ów. Nie jest to prywatny rejestr, tylko narzędzie państwowe w formie bazy dłużników, które ewoluowało przez ostatnie lata i ciągle zostaje doprecyzowane. Początkowo do tego rejestru trafiali tylko przedsiębiorcy, którym przydarzyło się utracić płynność finansową w efekcie prowadzonej działalności gospodarczej. W następnym etapie do listy osób mogących trafić do rejestru trafili dłużnicy alimentacyjni, którzy zwlekali z płaceniem alimentów dłużej niż 6 miesięcy.

Kiedy można trafić do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych?

Przepisy obowiązujące w Polsce przewidują dwa tryby dokonywania wpisu do RDN:

 • z urzędu,
 • na wniosek wierzyciela.

Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych dokonany z urzędu

Pierwsza opcja, poprzez którą możesz figurować w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych to wpis dokonany przez Sąd z urzędu. Sąd w kilku przypadkach ma obowiązek wpisania podmiotu bez konieczności otrzymania jakichkolwiek wniosków. Musisz wiedzieć, że obecnie do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych możesz trafić i Ty. Kategorie osób, które mogą się w nim znaleźć zostały przedstawione w artykule 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Możesz w ten sposób tam trafić w następujących sytuacjach:

 1. jeśli jesteś osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą jeśli ogłoszono Twoją upadłość lub jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości został prawomocnie oddalony z uwagi na fakt, iż Twój majątek nie jest wystarczający na pokrycie kosztów postępowania;
 2. jeśli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, jeżeli ogłoszono ich upadłość;
 3. jeśli jesteś wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki (z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej), jeżeli ogłoszono upadłość tej spółki lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z uwagi na fakt, iż Twój majątek nie pozwala na pokrycie kosztów postępowania;
 4. jeśli zaliczasz się do dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku (na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym);
 5. jeśli zostałeś pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu przez sąd upadłościowy;
 6. jeśli jesteś dłużnikiem alimentacyjnym (na postawie art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego).

Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na wniosek

Drugi sposób, w wyniku zastosowania którego możesz trafić do rejestru, będący tak naprawdę podstawową możliwością, jest wniosek wierzyciela. Może on zgłosić się do sądu rejestrowego KRS z odpowiednim wnioskiem. Składa się go na formularzu KRS-D1. Żeby możliwe było dokonanie wpisu na wniosek wierzyciela (czyli tego, któremu dłużnik zalega z należnościami) muszą zaistnieć dwie przesłanki. Po pierwsze, wierzyciel musi posiadać tytuł wykonawczy przeciwko konkretnemu dłużnikowi. Drugą przesłanką umożliwiającą wpis na podstawie wniosku wierzyciela jest sytuacja, w której wierzyciel nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia.

Jakie funkcje spełnia Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Podstawowym celem istnienia Rejestru Dłużników Niewypłacalnych w ramach Krajowego Rejestru Sądowego jest możliwość sprawdzenia kontrahenta pod kątem niewypłacalności. Rejestr spełnia z z dużym skutkiem funkcję informacyjną i zabezpieczającą dla wierzyciela. Trafienie na listę przez dłużnika jest dla niego swego rodzaju karą, sankcją za nierzetelność i niewywiązanie się ze zobowiązań finansowych, dlatego często przypisywaną funkcją Rejestru Dłużników Niewypłacalnych jest funkcja sankcyjna. Utrata wiarygodności pociąga za sobą szereg konsekwencji, gdyż każdy, kto dokona sprawdzenia tego rejestru nie będzie chętny do zawierania umowy z osobą, która jest dłużnikiem.

Jak sprawdzić Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Sprawdzenie, czy ktoś widnieje w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

W tym miejscu, możesz sprawdzić czy osoba jest wpisana do Krajowego Rejestru Dłużników Niewyłacalnych. Sprawdzić taką osobę możesz na podstawie jego numeru PESEL, lub po prostu wpisując imię i nazwisko.

Gdzie możesz sprawdzić czy zostałeś wpisany do RDN?

Na oficjalnej stronie KRDN.pl możesz dokonać sprawdzenia osoby, a także sprawdzenia firmy, czy nie figurują one na liście dłużników. Wystarczy, że podasz swoje dane: PESEL lub imię i nazwisko. Jeśli prowadzisz firmę lub chcesz sprawdzić kontrahenta, prowadzącego firmę zostaniesz poproszony o wpisanie numeru REGON.

Ile kosztuje sprawdzenie podmiotu w rejestrze?

System na stronie internetowej RDN oferuje trzy sposoby płatności:

 • opłatę poprzez Szybkie płatności tylko dla zalogowanych osób w wysokości 15zł,
 • płatność SMS-em w wysokości 20,91 zł,
 • możliwość opłaty za pomocą salda kredytów tylko dla zalogowanych w cenie 15zł.

Kto i w jakiej sytuacji może się ubiegać o wykreślenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych?

Każdemu dłużnikowi, zwłaszcza temu, który został wpisany do rejestru, powinno zależeć na odzyskaniu wiarygodności i wykreśleniu go z rejestru dłużników. Wpisy dokonane w RDN podlegają standardowo wykreśleniu z urzędu po upływie 10 lat od momentu dokonania wpisu. Wcześniejsze wykreślenie z rejestru jest możliwe przez Sąd rejestrowy z urzędu w przypadku uchylenia lub zmiany postanowienia, na postawie którego dokonano wpisu.

Wniosek o wykreślenie dłużnika z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych możesz złożyć na powszechnie dostępnym, także w sieci, formularzu KRS-D3 jeśli jesteś dłużnikiem, który świadczenie spełnił. Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji RDN zawiera także miejsce na opisanie złożonych załączników w formie papierowej bądź elektronicznej.

Trzeba pamiętać, że wierzyciel nie ma obowiązku ubiegania się o wykreślenie dłużnika po spłacie przez niego zobowiązania, dlatego jeśli jesteś na liście RDN musisz samodzielnie postarać się o wykreślenie z tej listy poprzez złożenie stosownego wniosku.

Dowiedz się, jak sprawdzić czy masz długi w BIK, KRD I BIG.

Przeczytaj również, jak sprawdzić czy masz długi.


Chwilówki  /  Mam Długi  /  Czym jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych? Kiedy do niego trafisz?


Dodaj Opinie

Zostaw opinię:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do Góry