Polub nas

All money — opi­nie, pożyczki i fatalna czcionka!All money getin bank

All money S.A. to znana firma, która co zaska­kuje zbiera pozy­tywne infor­ma­cje w Inter­ne­cie. Szkoda, tylko że czcionka na ich stro­nie jest pra­wie nie­wi­doczna i trzeba odzie­dzi­czyć w genach po dziad­kach dobry wzrok, aby cokol­wiek przeczytać.

Fak­tycz­nie, oso­bie decy­zyj­nej za taki wybór należy się “karny jeżyk”. Co z tego, że mamy do czy­nie­nia z poważną firmą z ogrom­nym kapi­ta­łem zakła­do­wym, gdy taki ele­ment psuje jej pozy­tywny odbiór.

Wra­ca­jąc do All money, firma obec­nie posiada już 15 oddzia­łów regio­nal­nych tj. w Pozna­niu, Bia­łym­stoku, Kato­wi­cach, Zabrzu, Bielsku-Białej, Byto­miu, Gdyni, Gdań­sku, Szcze­ci­nie, War­sza­wie, Łodzi, Beł­cha­to­wie, Lubli­nie i Krakowie.

Znaj­dziemy ją rów­nież na Face­bo­oku, gdzie możemy zada­wać pyta­nia i oce­nić jakość obsługi. Nie wiemy, czy nega­tywne opi­nie też prze­cho­dzą, czy tak jak na 99% fun­page są usuwane.

Oferta pożyczki All money

W przy­padku All money mamy dwie pro­po­zy­cje pożyczki: stan­dard i na PIT. W oby­dwóch przy­pad­kach w pierw­szej kolej­no­ści musimy wypeł­nić for­mu­larz kon­tak­towy na stro­nie inter­ne­to­wej lub udać się do wybra­nego w naszym mie­ście oddziału. Pozo­sta­wia­jąc for­mu­larz na stro­nie powin­ni­śmy pocze­kać na tele­fon kon­tak­towy od przed­sta­wi­ciela firmy. Następną czyn­no­ścią jest uda­nie się do pla­cówki, gdzie zosta­nie zba­dana nasza zdol­ność kredytowa.

Pożyczka na PIT w All Money różni się od stan­dar­do­wej tym, że oprócz dowodu oso­bi­stego poka­zu­jemy nasz PIT za 2012, na pod­sta­wie któ­rego zosta­nie dla nas przy­go­to­wana odpo­wied­nia propozycja.

Co cie­kawe na stro­nie nie ma żad­nych dodat­ko­wych infor­ma­cji o kosz­tach pożyczki. To duży minus i dopiero na jed­nym z for kre­dy­to­wych zna­leź­li­śmy tro­chę wię­cej szczegółów.

Oka­zuje się, że All money S.A. pośred­ni­czy w ofer­cie Getin Banku. Pro­po­nuje od 400 zł do 20 tys. zł na okres od roku do pię­ciu lat. Wię­cej szcze­gó­łów dowiemy się dopiero pod nume­rem tele­fonu lub w sie­dzi­bie firmy.

  1. segurdo

    Dzia­łają dosyć szybko i bez ukry­tych haczy­ków — tyle mogę z doświad­cze­nia powie­dzieć. A i też mieli różne pro­mo­cje, przy oka­zji świąt, ostat­nio przy oka­zji majówki, w nie­któ­rych mia­stach bony zaku­powe dodawali.

Strona crediteo.pl korzysta z Cookies. Więcej :tutaj | Mapa Strony | Creative Commons | Polityka Prywatności