Polub nas

Vivus — opi­nie, pożyczki i warunkiVivus.pl

Vivus, to jedna z naj­bar­dziej popu­lar­nych firm pożycz­ko­wych. Para­bank, jako pierw­szy wpro­wa­dził do swo­jej oferty tzw. “dar­mowe pożyczki”. Spraw­dzi­li­śmy, jak wypada Vivus.pl na tle konkurencji.


Vivus.pl należy do mię­dzy­na­ro­do­wej spółki 4finance Group. Na rynku pol­skim działa od lipca 2012 roku. Do momentu wej­ścia na nasz rynek marki Vivus, para­banki udzie­lały przez inter­net chwi­ló­wek, któ­rych RRSO było cza­sami astro­no­miczne. Firma zna­la­zła niszę, ofe­ru­jąc klien­tom pierw­szą pożyczkę bez pro­wi­zji i dodat­ko­wych opłat. W zamian za to, bar­dzo ogra­ni­czyła grono poten­cjal­nych pożycz­ko­bior­ców, sta­wia­jąc im wyso­kie wyma­ga­nia. O nich będzie w dal­szej czę­ści recenzji.

Reje­stra­cja

W pierw­szej kolej­no­ści, wnio­sko­dawca musi zare­je­stro­wać się na stro­nie inter­ne­to­wej Vivus.pl i prze­lać 0,01 zł, w celu wery­fi­ka­cji konta. Firma udziela chwi­ló­wek oso­bom od 20 roku życia. Ponadto, osoby te nie mogą mieć żad­nych zale­gło­ści finansowych.

Czy Vivus spraw­dza BIK?

Vivus spraw­dzi nas w BIK, BIG i KRD. Zatem, osoby zadłu­żone lub mające wcze­śniej pro­blemy ze spłatą należ­no­ści bądź rat, nie przejdą pozy­tyw­nie wery­fi­ka­cji. To cena za zaufa­nie, któ­rym obda­rza nas Vivus. Nie­stety, nie ma nic za darmo.

Vivus pożyczki

Kwota jaką mak­sy­mal­nie możemy poży­czyć to 4 tys. zł. Przy­kła­dowo, dla zobo­wią­za­nia na taką kwotę, pro­wi­zja Vivus na 30 dni wynosi 560 zł, a RRSO wynosi 392,4%, a więc do odda­nia będziemy mieli 4560 zł. Ist­nieje moż­li­wość prze­dłu­że­nia pożyczki o 7 dni na kwotę 392 zł, na 14 dni — 504 zł i 30 dni - 760 zł. Warto tutaj zazna­czyć, że przed­sta­wiamy warunki, gdy wcze­śniej spła­cimy przy­naj­mniej pięć poży­czek w Vivus.pl.

Przykładowa pożyczka w Vivus w wysokości 4 tys. złotych

Z kolei, gdy zamie­rzamy poży­czyć 1 tys. zł, RRSO wynosi 392,4%, pro­wi­zja i opłaty 140 zł a cał­ko­wity koszt długu 1140 zł.

Obec­nie w Vivus nowi klienci mogą poży­czyć do 1600 zł, bez pono­sze­nie dodat­ko­wych kosz­tów, pro­wi­zji i odse­tek. Ozna­cza to, że bio­rąc np. 1000 zł, oddamy dokład­nie tyle samo.

Osoby, które otrzy­mały pierw­szą pożyczkę w Vivus, powinny liczyć się, że listem pole­co­nym otrzy­mają pra­wie 11 stron do czy­ta­nia i umowę na pożyczkę odna­wialną. Dla osób podejrz­li­wych należy się krót­kie wyja­śnie­nie. Umowa pożyczki odna­wial­nej obej­muje zało­że­nie konta kre­dy­to­wego, jakie otwiera dla nas Vivus, aby upro­ścić w przy­szło­ści pro­ce­durę przy­zna­nia kolej­nych chwi­ló­wek. Na mar­gi­ne­sie, warto zapa­mię­tać, że po spła­ce­niu pierw­szej pożyczki, o kolejną możemy się ubie­gać po upły­wie 7 dni.

W ran­kingu chwi­ló­wek, który opra­co­wa­li­śmy spe­cjal­nie dla naszych czy­tel­ni­ków, Vivus wypada ze wszyst­kich firm naj­le­piej. Oprócz “dar­mo­wej pożyczki” ofe­ruje naj­niż­sze koszty prze­dłu­że­nia i przej­rzy­ste warunki.

Choć cały czas ape­lu­jemy oto, żeby dobrze się zasta­no­wić, zanim weź­miemy chwi­lówkę, gdy to już konieczne, powin­ni­śmy wziąć ją wła­śnie w Vivus.pl.

Vivus prze­dłu­że­nie pożyczki

Vivus.pl ma w swo­jej ofer­cie prze­dłu­że­nie spłaty pożyczki. W naszym ran­kingu chwi­ló­wek wypada naj­le­piej we wszyst­kich kate­go­riach. Przy­kła­dowo, gdy wzię­li­śmy 1 tys. zł pożyczki, koszt prze­dłu­że­nia wynosi odpo­wied­nio: 98 zł na 7 dni, 126 zł na 14 dni i 190 zł na mie­siąc. Zauważmy, że przy kwo­cie 3,5 tys. zł, koszt prze­dłu­że­nia pożyczki wynosi 665 zł, na okres 30 dni.

Vivus upo­mnie­nia, monity i windykacja

Firma wysyła monity co 30 dni. Pierw­szy z nich wynosi 35 zł, następny 45 zł, a trzeci 55 zł. Vivus kie­ruje sprawę do działu win­dy­ka­cji, gdy pożycz­ko­biorca nie ure­gu­luje należ­no­ści po trze­cim upomnieniu.

Opi­nie o Vivus.pl

Ja zło­ży­łem wnio­sek o 800 zł, prze­lew doszedł eks­pre­sowo. W umo­wie kre­dytu gene­ro­wa­nej w trak­cie skła­da­nia wnio­sku jest wyraź­nie napi­sane, że opro­cen­to­wa­nie to 0% i mam do odda­nia 800 zł.

źró­dło: forum-kredytowe

Ja dosta­łem, zero pro­ble­mów. Jak ktoś ma wąt­pli­wo­ści , że jestem jakimś botem fir­mo­wym, czy jak to się tam zwie to mogę póź­niej wrzu­cić scre­eny z konta ban­ko­wego i z strony inter­ne­to­wej Vivus.

źró­dło: forum-kredytowe

Na 99 pro­cent w tej ofer­cie nie ma nic złego. Nawet nie musi być. To jest dla Vivus świetna reklama. A zara­biają w oczy­wi­sty spo­sób na ludziach, któ­rzy prze­li­czą się ze swo­imi możliwościami.

źró­dło: kredytforum

Opi­nie o Vivus.pl są bar­dzo pozy­tywne co wcale nas nie dziwi. Para­bank praw­do­po­dob­nie jako pierw­szy wpro­wa­dził na pol­ski rynek tzw.“bez kosz­towe” chwi­lówki, czym od razu zwró­cił na sie­bie uwagę wielu klientów.

Vivus wpro­wa­dza Zaplo

Sto­sun­kowo nie dawno, na pol­skim rynku poja­wiła się nowa marka firmy Vivus — Zaplo. W prze­ci­wień­stwie do macie­rzy­stej strony, Zaplo.pl to usługa poży­czek ratal­nych przez inter­net, z ter­mi­nem kre­dy­to­wa­nia do 12 mie­sięcy. Czy­tel­nik, któ­remu zależy na dłuż­szej spła­cie zobo­wią­za­nia niż 30 dni, powi­nien zain­te­re­so­wać się Zaplo.

Vivus w kio­sku Ruchu

W kwiet­niu 2015 r. firma Vivus i kol­por­ter prasy Ruch pod­pi­sały umowę o współ­pracy. Ozna­cza to, że kupu­jąc codzienną prasę w kio­sku, będziemy mogli kupić pożyczkę, w for­mie “star­te­rów” podob­nych do tych, które udo­stęp­niają firmy komór­kowe. Obec­nie, nie są znane jesz­cze warunki i koszty.

 1. Marzena Górska pisze:

  Fak­tycz­nie Vivus jako pierw­szy zary­zy­ko­wał i zapro­po­no­wał pierw­szą pożyczkę “bez­płatną”. Widocz­nie pomysł się udał, bo co raz wię­cej firm poza­ban­ko­wych ofe­ruje już taki sam wariant dla nowych klientów.

  • basia pisze:

   vivus jest rewelacyjny;ma naj­niz­sze oprocentowanie.sprawdzilam.jest ok

  • Lilka pisze:

   owszem inni tez pro­po­nuja ale takie odsetki od nastep­nych juz pozy­czek ze glowa boli vivus spoko gdyby bylo jesz­cze mniej odse­tek to i wie­cej klien­tow mogliby cos jesz­cze obnizyc

 2. Tomek pisze:

  Zaraz zro­bi­cie z Vivusa firmę cha­ry­ta­tywną. Bo pytam co za zamie­sza­nie zro­biła? Takie prak­tyki na zacho­dzie są czymś nor­mal­nym. W ten spo­sób wła­śnie zdo­bywa się teraz klien­tów, a nie weź 500 zł a oddaj 1000 zł. Tak teraz się nie robi.

  • Lilka pisze:

   czyli dobrze sie tak robi ludzie potrze­buja pie­nie­dzy z mniej­szym opro­cen­to­wa­niem a tylko vivus pro­po­nuje naj­mniej­sze z tych wszyst­kich firm

 3. piotr pisze:

  Zwróć­cie uwagę na wady takich inter­ne­to­wych para­ban­ków, może to nie doty­czy zna­nego z reklam vivus.
  Wysy­ła­cie ska­nem swój dowód oso­bi­sty (kom­plet danych!) na który można pobrać pożyczkę. Stąd już tylko krok do tego aby wyko­rzy­stać wasze dane do pobra­nia dużo więk­szego kre­dytu lub pożyczki.

  • kajtek28 pisze:

   Vivus jest Kon­kretny i Pakują dużo Pie­nię­dzy w Ten Biz­nes szcze­gól­nie Prze­bi­jają 0% przy Pierw­szej Pożyczce dają naj­więk­szą Kwotę 1200 zł Wnio­sek o pożyczkę jest bar­dzo krótki bez cere­gieli, ska­nów czy zdjęć.Oby wię­cej takich firm, a nie tylko nowe klony sta­rych firm które ist­nieją długo czasu i mają kosmiczne opro­cen­to­wa­nie, a pożyczki uznają losowo jak tam komuś zachce się pyk­nąć w kla­wisz. Myślą, że nowa strona przy­cią­gnie nowych klien­tów bo jest ład­niej­sza, a reszta jest bez zmian.

  • mash77 pisze:

   Bre­dzisz. Skan doku­men­tów — nie ta bajka.

 4. kaka5207 pisze:

  W Vivus nie ma obo­wiązku wysy­ła­nia skanu dowodu oso­bi­stego. Sama bra­łam u nich już pożyczkę 3 razy,limit mi sie powięk­szył po każ­dej spłacie,teraz mam 2 tys i bez zbęd­nych for­mal­no­ści. A jeśli oddaje się na czas i bez prze­dłu­ża­nia to koszt jest bar­dzo niski. Maja naj­bar­dziej atrak­cyjna ofertę na rynku. Do tego czat z kon­sul­tan­tem który we wszyst­kim pomoże i dora­dzi. Polecam!!!!!!

 5. izaiza pisze:

  A oni wyśla mi jakiś numer konta gdzie mam to oddac ‚czy jak ????????????? bo wszystko fajnie,ale nie wiem gdzie im oddac ta kase,na który numer konta

 6. Komornik z szafy pisze:

  (…)!! wpłać 0.01pln , otrzy­mu­jesz odmowę i… po gro­szu nie mają­tek, policz MILION !!!! odmów , bo BARDZO DUŻO jest osób któ­rym odmó­wiono — przy­czyna ?? brak przy­czyny /nawet oso­bom nie figu­ru­ją­cym w BIK-OD gro­sza NIE ODPROWADZISZ PODATKU A CAŁOSCIOWO TEŻ TEGO NIE ZROBIĄ BO SIE NIE DA / TAKI KRUCZEK/

  • mash77 pisze:

   ja się pomy­li­łem i prze­la­łem 0.1 pln. Dofi­nan­so­wa­łem nie­źle firmę :) (milion odmow? — sta­ty­stycz­nie to nie­moż­liwe w tym kraju — zasta­nów się co piszesz)

 7. Andrzej pisze:

  Nie wiem skąd nie­któ­rzy biorą pomy­sły że vivus zara­bia na opła­tach 0,01 PLN xD Prze­cież to jest śmieszne. Jed­nego pra­cow­nika by za to nie utrzymali.

 8. franio pisze:

  zapo­zna­łem sie z ich oferta i powiem tak, jeśli ktos nie lubi żeby robic z niego wariata to niech trzyma sie od tych cw… z dala, a jak masz ochote na nie­za­po­mniane wra­że­nia zwią­zane z kon­tak­tem z kr… to jest to oferta ide­alna. Cóz jaka reklama taka firma(…)

 9. Topless pisze:

  Nie­złe “G”… Za darmo teraz nikt w (…) nie daje… hehe! Pożyczka za darmo tylko na jeden mie­siąc… potem za każdy mie­siąc około 5% trzeba odda­wać… Pro­vi­dent był taańszy…

 10. Wojtek pisze:

  Jestem zado­wo­lony z pożyczki, cho­ciaż musze uprze­dzić, że pie­nią­dze które według reklamy mia­łem mieć w 15 minut… doszły dopiero po ponad 2 dniach! Więc szybka pożyczka to nie jest, jeśli komuś nie zależy na cza­sie to polecam.

  • czekajacy pisze:

   Ja tez cze­kam ale dla­tego ze mam konto w innym banku niz vivus wiec prze­lew 00,1 idzie 1 dzień. Czat z kon­sul­tan­tem sie sprawdził.

  • mash77 pisze:

   Ja mia­łem za godzinę. Warto spraw­dzić sesje ELIXIR. (godziny księ­go­wa­nia kasy róż­nią się w Ban­kach) Po dwóch dniach? Wina two­jego banku.

 11. zefir pisze:

  Uwaga, wnio­sko­wa­łam o kwotę 800,-zl, wnio­sek został roz­pa­trzony pozy­tyw­nie w 15 minut.Przeczytałam wia­do­mość prze­słaną drogą elek­tro­niczną i weszłam na swoje konto, na któ­rym była już kwota zaksię­go­wana. Zdu­miona szyb­ko­ścią i miło zasko­czona nie mogę pozo­stać obo­jętna w takiej sytu­acji i dzielę się z wszyst­kimi któ­rzy mają wąt­pli­wo­ści , że jest to firma która jest godna polecenia !!!!.

 12. Margo pisze:

  Firmy pozycz­kowe to nie para­banki. Co za nie­do­ksztal­ce­nie– para­bank czeka na Twoje zasoby pie­nie­zne i je wyko­rzy­stuje, a firmy pozyczkowe(np.ten Vivus) daja Ci swoje pie­nia­dze i cze­kaja na ich zwrot z procentem.

  • kamil pisze:

   Cześć Margo i dzię­ku­jemy za cenną uwagę. W zało­że­niach teo­re­tycz­nych i defi­ni­cji tak jest jak napi­sa­łaś. W poję­ciu ogól­nym, który przy­jął się w spo­łe­czeń­stwie, para­bank jest toż­samy z firmą poza­ban­kową. Zauważ, że czy­tel­nicy por­tali finan­so­wych, nawet tak poważ­nych jak wyborcza.biz, forsal.pl nie są o tym infor­mo­wani. W tytu­łach new­sów, wia­do­mo­ści uży­wa­nie tych słów zamien­nie jest więc jak naj­bar­dziej ok. Co nie zmie­nia faktu, jesz­cze raz to pod­kre­ślę, że MASZ rację.

   Pozdra­wiam
   Kamil

   • visa pisze:

    …Sza­nowni Państwo…zgodnie z defi­ni­cja Pana Sro­ko­sza, który jako 1 użył poję­cia parabank…parabankami są insty­tu­cje rynku finan­so­wego, które nie będąc ban­kami wyko­nują czyn­no­ści dla ban­ków zastrzeżone…w szcze­gól­no­ści udzie­la­jąc pożyczek..wobec powyższego..Margo..vivus jest parabankiem.

 13. Jacek pisze:

  Vivus to dosyć cie­kawa oferta,ja dużo się nacho­dzi­łem po ban­kach i wszę­dzie bez zaświad­cze­nia o zarob­kach mówili won,nawet te inne firmy typu chwi­lówki na swo­ich rekla­mach oszu­kują bo w paru byłem na bane­rze rekla­mo­wym napis Pożyczka na dowód a po wej­ściu do środka dawaj zaświadczenie.A vivus kon­kret­nie dwie godziny i sprawa załatwiona,i co cie­kawe te odsetki są bar­dzo przyzwoite,dla kogoś kto ma w jed­nej chwili nóż na gar­dle to pikuś,mi ofe­ro­wał na oświad­cze­nie pożyczkę pewien bank na G,to odsetki były trzy razy takie i na siłę ci wci­skają na rok zęby te odsetki wycią­gnąć. Ja tam w Vivus wzią­łem kasę już 3-razy i jestem zadowolony,a na rynku chwi­ló­wek dokład­nie spraw­dza­łem to vivus ma naj­niż­sze oprocentowanie.W Pro­vi­den­cie mnie zatkało i w paru innych, tu jak masz z czego oddać to śmiało bierz a jak ktoś liczy na dra­pane to go prze­cią­gną i to kon­kret­nie ale naj­waż­niej­sze jest to że dają i nie smęcą,moment i głodny jest nakarmiony.Ha.HA.HA.HA.HA.HA.Jestem szczę­śliwy że jest ta firma ‚a że ich dora­biam takie życie,jak każdy sobie pościeli tak śpi– jeden na skó­rza­nej kanapie,drugi na wyrku z IKEA,a trzeci w metrze na Bielanach.HA.HA.HA.HA.HA. Pozdro dla wszyst­kich zadłużonych,brać puki dają są Waka­cje każdy chce spró­bo­wać śmier­dzą­cego mie­lo­nego w barze u pani Kry­styny w Stegnie.

 14. Jacek pisze:

  Nie pole­cam. Zło­ży­łem wnio­sek, zro­bi­łem prze­lew jeden zło­tych, ale ze wspól­nego konta jakie mam z żoną i z tego powodu odmowa.
  Moja żona zło­żyła swój wnio­sek i z uwagi na poli­tyke pożycz­kową odmowa.

 15. Tomek pisze:

  Od 20 lat nie spo­tka­łem się z taką oka­zyjną pożyczką!!! Kto w dzi­siej­szym świe­cie poży­czy Ci na mie­siąc 1200zł za frii.…??? Oka­zja godna przemyślenia!!

 16. Martyk pisze:

  1200 chęt­nie bym wziął

 17. ninetka pisze:

  Fakt — 1200 zł na 30 dni w nie całe 30 min. Nikt dzi­siaj nie powi­nien wogóle sie w to bawić.!!!
  Mit — Nie całe 30 min owszem dla osób bez zmazy kre­dy­to­wej czy płat­ni­czej, czyli prak­tycz­nie zmi­ni­ma­li­zo­wane ryzyko. 30 dni to nie duża cena w zamian za póź­niej­sze ewen­tu­alne zyski. A Vivus już potrafi o to zadbać. Po tygo­dniu dosta­łam w “ofla­go­wa­nej” koper­cie umowę… O dys­kre­cji może­cie zapo­mnieć!!! Po następ­nych paru dniach smsy przy­po­mi­na­jące o spła­cie — bo pożyczki udziela sie oso­bom z “Alzheimerem” :)))

  A potem po spła­ce­niu 2 dni przed ter­mi­nem oczy­wi­ście już ofi­cjalny tele­fon od Vivus — bez zapy­ta­nia czy mogę aku­rat roz­ma­wiać z pro­po­zy­cjami poży­czek.
  Doce­ni­ła­bym sta­ra­nia gdyby sza­no­wały przy oka­zji moja pry­wat­ność. Nie­stety to był mój pierw­szy i ostatni raz. Nie mniej jed­nak SERDECZNIE DZIĘKUJE. i w sumie jeśli komuś to nie sta­nowi — POLECAM!!

 18. Artur pisze:

  A co z umową którą Vivus prze­syła na kre­dyt odna­wialny . Pytam bo mnie inte­re­so­wał by tylko kre­dyt jed­no­ra­zowy a nie umowa na kre­dyt odna­wialny który bym musiał spła­cać co mie­siąc z wyso­kim oprocentowaniem.

 19. ewela pisze:

  Vivus.pl są naj­lepsi zawsze mogę na nich liczyć*

 20. Adam pisze:

  Visus jest naj­lep­szy, teraz zwiek­szyli kwote mak­sy­mal­nej pożyczki do 3500 zł

 21. Adam pisze:

  Dla sta­łych klien­tów, obniżki. Poży­czy­łem 2000 tyś na 30 dni i odda­łem 2050 zł, kosz­to­wało mnie to 50 zł, jak dla mnie ta firma to rewe­la­cja i nie ma sobie rów­nych na rynku polskim.

 22. Gutek pisze:

  Tam nie­stety pra­cują osoby nie­od­po­wie­dzialne moim zda­niem. Ama­torsz­czy­zna do kwa­dratu. Jak nie wyro­bisz się w ter­mi­nie 30 dni, to już win­dy­ka­tor ama­tor upo­mina się i nama­wia na wpłatę za prze­dłu­że­nie! Nie daj­cie się na to nabrać, lepiej sobie pocze­kać i zapła­cić kilka zło­tych odse­tek. Za plan spłat — raty– doli­czą ci kolejną opłatę 20%, więc się nie jest za cie­ka­wie. Na uprzej­mość nie licz, nie­stety jakość obsługi pozo­sta­wia wiele do życze­nia. Bar­dzo nie uprzejmi i nie­pro­fe­sjo­nalni ludzie. NIE POLECAM TEJ FIRMY!

 23. TOMEK pisze:

  Nie wie­rzę, że do końca nie ma tam ukry­tych krucz­ków. Jak zwy­kle dia­beł tkwi w szcze­gó­łach. Nie chce mi się wie­rzyć aby firma poży­czała miliony (1400zł x co naj­mniej lub wię­cej niż 1000 klien­tów) i pozwa­lała im obra­cać przez tydzień taką gotówką w zamian za co? Za to, że odda­dzą tyle samo? Jakby umie­ścili te miliony na kon­cie w dowol­nym banku to już mają z odse­tek ponad tysiąc zło­tych a tak nie mają nic. Nie ma na tym świe­cie dobrych Sama­ry­ta­ni­nów są tylko kuse na kasę firmy.

 24. a;a pisze:

  To, jak trak­tują po spóź­nie­niu się z zapłatą, nie da się krótko opisać!

  Pra­cuję w sys­te­mie pro­wi­zyj­nym. Klienci się spóź­niają, a ja spóź­ni­łam się przez to 25 dni ze spłatą swo­jej pożyczki w Vivus.
  Za 25 dni opóź­nie­nia, dosta­łam jakieś 25 zł odse­tek. Prze­dłu­że­nie na 7 dni kosz­to­wało 175 zł! Jak doczy­ta­łam i powie­dzia­łam, że nie prze­dłu­żam — to zaczęli infor­mo­wać o moż­li­wym wpi­sie e BIK-u, odset­kami i dzia­ła­niami win­dy­ka­cyj­nymi.
  Dosta­łam 15 smsów i ok. 50 tele­fo­nów przez 25 dni!

  Ja pra­cuję, nie mogę wiecz­nie odbie­rać! Nawet nie zapy­tają, czy mam chwilę, tylko od razu prze­py­tują jak na spo­wie­dzi. Nie­ważne, że aktu­al­nie jadę w auto­bu­sie i wszy­scy to sły­szą. Kon­sul­tanci nie są kom­pe­tentni, nie bar­dzo da się poroz­ma­wiać o warun­kach, bo nie wie­dzą nic. Nama­wiają tylko na prze­dłu­że­nie, dzięki czemu Vivus zgar­nia ogromne kwoty a nie te 16% (czte­ro­krotna stopa lom­bar­dowa — to jest w umo­wie). Łaskawcy mówią, że wspa­nia­ło­myśl­nie dadzą ci szansę na prze­dłu­że­nie, które kosz­tuje hor­ren­dalne kwoty!

  Dzwo­nili nie­rze­telni ludzie, któ­rzy nie dali powie­dzieć słowa, jedy­nie im w gło­wie prze­dłu­że­nie. Nie mogłam im wytłu­ma­czyć, że nie chcę tego prze­dłu­że­nia!!!
  25 zł odse­tek za 25 dni, 175zł za 7 dni przedłużenia…brak słów. Potrak­to­wali mnie nie­pro­fe­sjo­nal­nie. Wieczne tele­fony mnie dobi­jały. Naja­dłam się tyle stresu, że szkoda słów.
  Nie pole­cam VIVUS!

 25. wierzyciel viviwusa pisze:

  Mama pyta­nie, jeśli w Vivus zale­gam ze spłatą 24 dni (1650 zł), czy będę mógł teraz prze­dłu­żyć na 30 dni? Czy muszę spła­cić całość? Pro­szę o odpowiedź.

 26. Pati pisze:

  Wła­snie dosta­łam pożyczkę w Vivus.Czas, w jakim się zmie­ści­łam to NIECAŁE 30 minut(rejestracja, wnio­sek, prze­lew 1 grosz,zgoda na pożyczkę i prze­lew przy­cho­dzący). Rewelacja!

 27. noni pisze:

  Bra­łam 4 razy drobne kwoty i odda­wa­łam na czas, następ­nie zawnio­sko­wa­łam o dar­mowa pożyczkę w wyso­ko­ści 1200 zł i otrzy­ma­łam 800 zło­tych. Z przy­czyn oso­bi­stych, nie udało mi się tego oddać na czas… przez 4 mie­siące dług urósł do kwoty 1700 zł!

  Mnó­stwo tele­fo­nów, smsów od firm komor­ni­czych. Zadzwo­ni­łam, że chcia­ła­bym spła­cić w ratach bo z “tyłka” nie wyjmę 1700 zł. To strasz­nie nie miły facet, nie chciał mnie wysłuchać.

 28. jula pisze:

  Bra­łam już u nich pożyczkę chyba z 5 razy. Kwoty od 300 do 500 zł. Jestem bar­dzo zadowolona.

 29. blazej pisze:

  Witam. Ogó­łem, nie pole­cam firmy Vivus. Jak ma ktoś pro­blemy ze spłatą, to zoba­czy jak nie miła jest obsługa. Jak zapy­ta­łem się, czy roz­łożą mi na raty dług, odpo­wiedź była cyt. “CZY ODBIŁ SIĘ PAN ZE ŚCIANĄ?!” WTF????

 30. MEWA pisze:

  Witam
  Czy jeśli się spó­znię z odda­niem pożyczki 3 lub 4 dni,a nie prze­dłużę
  spłaty o tydzień, to czy kolejny raz przy­znają pożyczkę czy już nie.
  Pro­szę o odpowiedz.

 31. Koleszka pisze:

  Bra­łem wiele razy. Spóź­nia­łem się rów­nież wiele razy ze spłatą i to nawet około mie­siąca. Nie mam zamiaru za prze­dłu­że­nie na mie­siąc pła­cić ponad 600 zł.

  Gdy tylko raz spła­ci­łem całość, zaraz po chwili SMS, że mogę wziąć kolejną pożyczkę :-) To mi się podoba :-)

  • Anonim pisze:

   A co zro­bić, jak nie chcesz wziąć wię­cej razy i zakoń­czyć przy­godę życia, i roz­wią­zać umowę? Chyba to nie takie proste?

 32. werskt pisze:

  392% wsto­sunku rocz­nym to naprawde SUPERRRRRRRR pożyczka? Ludzie puk­nij­cie się w głowę.

 33. naiwny pisze:

  Witam, Vivus nie jest taki ide­alny jak go przed­sta­wia­cie. Bra­łem w Vivu­sie 50 razy po 3500 wszystko spła­cone przed ter­mi­nem i nagle tra­fi­łem do BIK za komu­ni­ka­cje miej­ską. Byłem na liście 2 dni i Vivus odmó­wił pożyczki za to że zaro­bił na mnie 20 000 zł i nie byłem mu winy ani gro­sza. Wszystko spła­cone przed cza­sem nie korzy­stam już z chłamu a jak przy­znają pożyczkę w week­end to pie­niążki w pierw­szy dzień pra­cu­jący na kon­cie a liczą od przy­zna­nia pożyczki.

 34. kama pisze:

  Opłaca się czy nie?

Strona crediteo.pl korzysta z Cookies. Więcej :tutaj | Mapa Strony | Creative Commons | Polityka Prywatności