Polub nas

Szybka Moneta — wyma­ga­nia, pożyczki i opiniePod koniec sierp­nia 2013 r. na rynku poza­ban­ko­wym poja­wiła się nowa firma Vega sp. z o.o, która pro­po­nuje chwi­lówki z ter­mi­nem spłaty do 40 dni. Szybka Moneta — takim chwy­tli­wym hasłem, chce zawo­jo­wać rynek poży­czek krót­ko­ter­mi­no­wych. Czy oferta para­banku jest interesująca?

Strona inter­ne­towa Szyb­kiej Monety wygląda przy­zwo­icie. Ładne logo i wyraź­nie zazna­czone nazwy dzia­łów gwa­ran­tują, że się na niej nie zgu­bimy. W środku strony odnaj­dziemy kal­ku­la­tor. Za pomocą intu­icyj­nego suwaka możemy wybrać wyso­kość pożyczki, jak i ter­min jej spłaty. Szybka Moneta ofe­ruje zobo­wią­zana od 200 zł do 2 tys. zł. To co wyróż­nia ją na tle innych firm poza­ban­ko­wych, to dłuż­szy o 10 dni czas, na uisz­cze­nie należ­no­ści, który wynosi do 40 dni. Jak widzimy, oferta Vega sp. z o.o. odbiega nie­znacz­nie od mie­sięcz­nej “chwi­lówki”.

Szybka Moneta — wymagania

Zanim doko­namy reje­stra­cji, powin­ni­śmy poznać wyma­ga­nia para­banku. W przy­padku Szyb­kiej Monety, przy­szły pożycz­ko­biorca musi być zamel­do­wany na tere­nie Pol­ski i mieć stałe źró­dło dochodu. Czy Szybka Moneta spraw­dza BIK? Nie, klient nie może wid­nieć jedy­nie w bazie KRD, ERIF i BIG.

Osoby z kre­dy­tem w banku są upo­waż­nione do sko­rzy­sta­nia z oferty, pod warun­kiem, że nie mają opóź­nień w spła­ca­niu należ­no­ści na czas.

Szybka Moneta uży­cza nowym klien­tom poży­czek do 500 zł. Takie podej­ście para­banku jest zro­zu­miałe. Straty finan­sowe, jakie gene­rują nie­so­lidni klienci, wymu­szają na fir­mach, co raz to nowe zabez­pie­cze­nia. Jedną z nich jest pro­ce­dura spraw­dza­nia wnio­sko­dawcy w reje­strach dłuż­ni­ków. Dru­gim są limity, stop­niowo uwal­niane wraz z kolejną spła­caną chwi­lówką na czas.

Szybka Moneta — pożyczki i opinie

Na potrzeby niniej­szej recen­zji, posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić chwi­lówkę w wyso­ko­ści 500 zł, z ter­mi­nem spłaty w ciągu 40 dni. W takim wypadku, cał­ko­wity koszt zobo­wią­za­nia wynosi 725 zł, RRSO 2868.13 % (stan na 12-10-2013 r.). Same koszty pożyczki wyniosą nas 225 zł. Dokładne wyli­cze­nia i koszty możemy poznać w Tabeli opłat, dostęp­nej na samym dole strony internetowej.

przykład pożyczki w wysokości 500zł, w firmie Szybka Moneta

Szybka Moneta upomnienia

To co zwró­ciło naszą szcze­gólną uwagę, to postę­po­wa­nie firmy, gdy klient nie spłaci długu w ter­mi­nie. Fir­mie zależy na cza­sie i od razu prze­cho­dzi do dzia­łań windykacyjnych!

Jak czy­tamy w przy­kła­do­wej umo­wie pożycz­ko­wej, mię­dzy 4 a 15 dniem od dnia spłaty, para­bank prze­pro­wa­dzi dzia­ła­nie win­dy­ka­cyjne, któ­rego koszt wynosi 70 zł. Kolejne dzia­ła­nia obciążą spóź­nia­ją­cego się pożycz­ko­biorcę o kolejne 80 zł i 100 zł.

Szybka Moneta prze­dłu­że­nie pożyczki

W przy­padku zobo­wią­za­nia w wyso­ko­ści 500 zł, opłata za prze­dłu­że­nie pożyczki wynosi odpo­wied­nio: 80 zł na 7 dni, 105 zł na 14 dni i 140 zł na mie­siąc.

Opi­nie o Szyb­kiej Mone­cie znaj­dziemy obec­nie tylko na forach inter­ne­to­wych. Użyt­kow­nicy jed­nego z nich pod­kre­ślają, że ciężko się do firmy dodzwo­nić, co rodzi wąt­pli­wo­ści co do wia­ry­god­no­ści firmy. Z kolei inni, z nie­wielką ilo­ścią postów twier­dzą, że pożyczkę otrzymali:

Skła­da­łam tam wnio­sek i dosta­łam pożyczkę — fakt, trwało to kilka dni, nikt nie dzwo­nił na mój numer komórki, wiem, że spraw­dzali KRD (mam konto i włą­czony moni­to­ring), odpo­wiedź dosta­łam mailem.

źródło:kredytforum.pl

Naszym zda­niem

Obec­nie, Szybka Moneta nie pro­po­nuje nic wyjąt­ko­wego, co mogłoby ją wyróż­nić na tle kon­ku­ren­cji. Wpraw­dzie, porów­ny­wa­nie jej z Vivus mija się z celem, ale zaofe­ro­wa­nie klien­tom wyróż­nia­ją­cej się oferty, to nie pro­blem. W przy­padku Szyb­kiej Monety, oprócz tro­chę dłuż­szego ter­minu spłaty chwi­lówki, odnaj­dziemy bar­dzo duże koszty z tytułu zale­gło­ści w spła­cie należ­no­ści. Za takie dzia­ła­nie, dajemy fir­mie 2+ i pla­su­jemy ją poni­żej średniej.

 1. Pożyczkobiorca

  Tak na mar­gi­ne­sie uprzej­mie dono­szę, że zmie­niły się koszty win­dy­ka­cyjne jak widzę na stro­nie szyb­kiej monety dla nie­ter­mi­no­wych spłat poży­czek. Warto aby w ser­wi­sie tez update-ować tą infor­ma­cję. Ma ktoś jakieś doświad­cze­nia z pożycz­kami w tej fir­mie, bo dosyć nowa i mało znana strona jeszcze?

 2. rotfl1254

  Typowy śred­niak, ale pożyczki coraz korzyst­niej­sze, więc chyba szy­kuje się kolejny gracz na rynku tym bar­dziej, że inni dają na początku świetne warunki, a potem już nie jest tak różowo i sobie odbi­jają, a tutaj widzę, że cenią dobrego klienta.

 3. Justyna

  Spraw­dzają BIK. Mam zało­żony ALERT w BIKU i dosta­łam powia­do­mie­nie SMS, że mnie sprawdzono.

 4. Anonim

  Zło­zy­łam wnio­sek o pożyczkę i na razie cisza. Nie ma żad­nego powia­do­mie­nia, czy mi ją przy­znano czy nie.. Zoba­czymy, jak trwa to długo.

 5. Chwilówkarz

  Poja­wiła się nie­zła oferta dla pierw­szej i kolej­nych poży­czek. Spła­ca­jąc w ter­mi­nie podwójny bonus. Dobry kierunek!

Strona crediteo.pl korzysta z Cookies. Więcej :tutaj | Mapa Strony | Creative Commons | Polityka Prywatności