Polub nas

Ska­ra­be­usz pożyczki — czyli jak zapo­mnieć o InternautachSkarabeusz

Ska­ra­be­usz Pożyczki zaj­muje się poży­cza­niem pie­nię­dzy w tere­nie za pośred­nic­twem swo­ich dorad­ców finan­so­wych. Działa podob­nie jak Pro­vi­dent, Bocian Pożyczki czy Optima.

Ska­ra­be­usz funk­cjo­nuje obec­nie w Mało­pol­sce, Wiel­ko­pol­sce na Pod­kar­pa­ciu i Ślą­sku. Pierw­szym kro­kiem jest kon­takt tele­fo­niczny, pod­czas któ­rego zosta­nie nam przy­dzie­lona odpo­wied­nia osoba. Następ­nie przed­sta­wi­ciele firmy uma­wiają się z klien­tem w miej­scu zamiesz­ka­nia. Sie­dziba firmy znaj­duje się w Warszawie.

Nie­stety, w prze­ci­wień­stwie do wcze­śniej wymie­nio­nych firm, Ska­ra­be­usz Pożyczki nie pozwala nam dokład­nie zapo­znać się z ich ofertą za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej. Oprócz kilku zdjęć i uśmiech­nię­tego pana możemy co naj­wy­żej poczy­tać parę lako­nicz­nych zdań o “eks­pre­so­wej pożyczce” i akcep­ta­cji róż­nych form dochodu. To zde­cy­do­wa­nie za mało, gdyż taka uboga ilość infor­ma­cji, od razu znie­chęca przy­szłego pożycz­ko­biorcę, który woli “poba­wić” się suwa­kami przy wybo­rze zobo­wią­za­nia i chce poznać dokład­nie ofertę. W dobie rosną­cej ilo­ści Inter­nau­tów zanie­dba­nie tej sfery przez Ska­ra­be­usz Pożyczki uwa­żamy za poważny błąd mar­ke­tin­gowy (20–04-2013 r.).

Jedyne co zdo­ła­li­śmy jesz­cze odna­leźć, to mini­malna kwota zobo­wią­za­nia, jaka wynosi 300 zł. Podobną pożyczkę ofe­ruje rów­nież Pro­vi­dent i Bocian, czyli Eve­rest Finanse. Na jed­nym z for kre­dy­to­wych mogli­śmy się dowie­dzieć, że dla rze­tel­nych klien­tów, spła­ca­ją­cych zadłu­że­nie w ter­mi­nie, Ska­ra­be­usz Pożyczki ma lep­sze warunki niż kon­ku­ren­cja. Jak to jest w rze­czy­wi­sto­ści, tego nie wiemy. Dla­tego pro­simy Pań­stwa o prze­sy­ła­nie na adres kon­tak­towy wszel­kie dodat­kowe infor­ma­cje o fir­mie. Dzięki temu będziemy w sta­nie dokład­nie opi­sać warunki i koszty pożyczki w Ska­ra­be­uszu.

Skarabeusz

Strona firmy powinna być bar­dziej rozbudowana

Ska­ra­be­usz Pożyczki — aktualizacja

Jak donosi nam jeden z czy­tel­ni­ków, Ska­ra­be­usz Pożyczki fak­tycz­nie działa w tere­nie. Przed­sta­wi­ciel firmy odwie­dza klien­tów w domu i odbiera ratę. Raty są tygo­dniowe. Ist­nieje moż­li­wość przed­ter­mi­no­wej spłaty całego zobo­wią­za­nia. Wyso­ko­ści opro­cen­to­wa­nia i nali­cza­nie opłat opi­szę na przykładzie:

Kwota udzie­lo­nej pożyczki: 500 zł
Koszty ubez­pie­cze­nia: 47,50 zł
Opłata przy­go­to­waw­cza: 26, 75
Roczna stopa opro­cen­to­wa­nia: 16 % (24,09 zł)
Cał­ko­wita kwota do spłaty:672,59
Opłata za obsługę w domu: 229,50
Łączne zobo­wią­za­nie do spłaty: 827,84 zł
Czas obo­wią­zana umowy: 26 tygodni

Pod­su­mo­wu­jąc: poży­czy­li­śmy na okres 26 tygo­dni 500 zł, a odda­jemy 827,84 zł (nie uwzględ­nia­jąc odse­tek za zwłokę).

W przy­padku opóź­nie­nia w spła­tach danej raty pożycz­ko­dawca nali­cza odsetki w wyso­ko­ści mak­sy­mal­nej tj. nie­prze­kra­cza­ją­cej czte­ro­krot­no­ści w sto­sunku rocz­nym w wyso­ko­ści stopy kre­dytu lom­bar­do­wego NBP.

Za nie­ter­mi­nowe spła­ca­nie pożycz­ko­dawca może nali­czyć opłaty za monity, wezwa­nia, koszty win­dy­ka­cji, które nie są uwzględ­nione nomi­nal­nie lub pro­cen­towo w umowie.

W przy­padku nie wywią­za­nia się pożycz­ko­biorcy z umowy, pożycz­ko­dawca może obcią­żyć dodat­kowo kosz­tami sądo­wymi oraz wyna­jąć firmy win­dy­ka­cyjne, które mogą podej­mo­wać wszel­kie zgodne z pra­wem czyn­no­ści mające na celu odzy­ska­nia pieniędzy.

W przy­padku zwłoki za co naj­mniej 2 raty, pożycz­ko­dawca może zerwać umowę, czego następ­stwem jest wypeł­nie­nie weksla in blanco na kwotę równą sumie kosz­tów pożyczki, odse­tek, wszel­kich opłat.

Strona crediteo.pl korzysta z Cookies. Więcej :tutaj | Mapa Strony | Creative Commons | Polityka Prywatności