Polub nas

Pro­me­te­usz Pożyczki — recen­zja i opinieprometeusz pożyczki

Pro­me­te­usz “Kre­dyty”, jak zwie się firma, od kilku lat z powo­dze­niem działa na tere­nie kilku miast Pol­ski, a cen­trale ma w Kiel­cach. W jaki spo­sób działa, co pro­po­nuje i na jakich warun­kach udziela poży­czek? Niniej­sza recen­zja roz­po­czyna prze­gląd naj­więk­szych firm poza­ban­ko­wych w naszym kraju.

Pro­me­te­usz działa za pośred­nic­twem oddzia­łów tere­no­wych. Spółka ma swoje biura w naj­więk­szych mia­stach Pol­ski, w tym w War­sza­wie, Kra­ko­wie, Wro­cła­wiu, czy w Pozna­niu. Pełen spis pla­có­wek odnaj­dziemy w dziale “Firma”. Jej pra­cow­nicy nie uma­wiają się z klien­tami domu, tak jak robią to przed­sta­wi­ciele np. Pro­vi­denta, czy Euro­centa. Wszel­kie for­mal­no­ści, nie­zbędne doku­menty musimy dostar­czyć do placówki.

Co pro­po­nuje Pro­me­te­usz Pożyczki?

Trudno się dowie­dzieć, jakie pro­dukty finan­sowe uży­cza firma. Na ofi­cjal­nej stro­nie, odna­leź­li­śmy pełen wachlarz pro­po­zy­cji, od chwi­lówki po hipo­tekę odwró­coną. To co nam się nie podoba, to uży­wa­nie słowa kre­dyt w ofer­cie. Jak wiemy, Pro­me­te­usz Kre­dyty sp. z.o.o. to firma poza­ban­kowa, zatem wedle prawa ban­ko­wego, nie ma zezwo­le­nia na udzie­la­nie kre­dy­tów. Na nie­szczę­ście, wiele osób o tym nie wie, a to wyko­rzy­stują osoby zaj­mu­jące się mar­ke­tin­giem w takich fir­mach jak np. Pro­me­te­usz. Oczy­wi­ście, nie ma ure­gu­lo­wań praw­nych, które naka­zują do zanie­cha­nia takich prak­tyk, więc posłu­gi­wa­nie się takimi “wabi­kami słow­nymi” jest dozwo­lone, ale źle widziane.

Na mar­gi­ne­sie, nie wiele można dowie­dzieć się o samej fir­mie. W dziale “O nas” znaj­dziemy piękne zda­nia, o szczę­ściu i pie­nią­dzach, jakie natu­ral­nie pro­po­nuje Pro­me­te­usz Pożyczki. Nic kon­kret­nego, co mogłoby nas zain­te­re­so­wać. Dopiero w dziale z pro­duk­tami, firma uchyla rąbka tajem­nicy i dzieli się z nami przy­kła­dami pożyczek.

brak oferty firmy prometeusz

Pro­me­te­usz uży­cza chwi­ló­wek od 50 zł do 500 zł, na pod­sta­wie dowodu oso­bi­stego i zaświad­cze­niu o pracy lub prawu do renty/emerytury. Nie wiemy, czy spraw­dza wia­ry­god­ność klienta w BIG, czy ERIF. Nie spo­sób rów­nież odna­leźć infor­ma­cji, jakie są ter­miny kredytowania.

Na samym dole odna­leź­li­śmu dwie symu­la­cje pożycz­kowe. Dla chwi­lówki na 300 zł, z ter­mi­nem spłaty do 30 dni. W takim wypadku, cał­ko­wity koszt długu wynosi 405,59 zł z RRSO 3821,20% (stan na 07-6-2013 r.).

W przy­padku pożyczki w kwo­cie 1 tys. zł, roz­ło­żoną na 12 rat, oddamy 2432,14 zł! (infor­ma­cja o kwo­cie zaczerp­nięta z ofi­cjal­nej strony spółki). RRSO wynosi 576,65% a naj­więk­szą czę­ścią pożyczki jest składka na ubez­pie­cze­nie na życie w wyso­ko­ści 1088,89 zł.

Pro­me­te­usz Pożyczki — opinie

W inter­ne­cie odna­leź­li­śmy, zale­d­wie jedną opi­nie o spółce. Jest ona nega­tywna, ale nie do końca wia­ry­godna, ponie­waż nie poparta dowo­dami. Nie będziemy więc jej publikować.

Czy ktoś z Was miał stycz­ność z Pro­me­te­uszem? Napisz­cie, co sądzi­cie o ofer­cie firmy i jakie macie z nią doświadczenia.

  1. Anonim pisze:

    Kre­dyty sa udzie­lane na okres od 1–3 lat, przy czym badana jest wia­ry­god­ność kre­dy­towa w BIK, KRD, podob­nie jak w banku, więc różni się zna­cząco od pożyczki, co pozwala czę­ściowo uznać nazwa­nie pro­duktu kre­dy­tem. Chwi­lówki udzie­lane są na okres 1 mie­siąca. Fiirma wyco­fuje się z udzie­la­nia kre­dy­tów hipo­tecz­nych. Kre­dyty są udzie­lane w for­mie prze­lewu, nato­miast chwi­lówki w gotówce, zazwy­czaj w ciągu godziny. Praw­do­po­dob­nie firma nie chce być koja­rzona z nachalna akwi­zy­cja, ma plany roz­wo­jowe na przy­szłość. Bar­dziej sta­wia na pro­fe­sjo­na­lizm, obsługę przy­po­mi­na­jąca ban­kową wraz z zabez­pie­cze­niem spłaty kre­dytu. Oso­bi­ście uwa­żam poli­tykę tej firmy za bar­dziej rze­telną i wia­ry­godną, niż puka­nie klien­towi bez­po­śred­nio do drzwi. Do takich zadań powinni być dele­go­wani wyłącz­nie windykatorzy.

Strona crediteo.pl korzysta z Cookies. Więcej :tutaj | Mapa Strony | Creative Commons | Polityka Prywatności