Polub nas

Pożyczka Plus — nasza dokładna recen­zja i opiniePożyczka Plus

Co raz bar­dziej popu­larne stają się pożyczki przez inter­net. Nic dziw­nego, że wiele firm poza­ban­ko­wych pró­buje na nich zaro­bić. Jedną z nich, jest Mała Pożyczka SP. z o.o., która jest wła­ści­cie­lem witryny Pożyczka Plus.

Sama strona www.pozyczkaplus.pl nie robi tak dobrego wra­że­nia, jak np. Ok Money, czy Soho Cre­dit. Wła­ści­wie, naj­waż­niej­sza jest oferta, ale zawsze warto poznać jak para­bank chce nas przy­wi­tać. W przy­padku Pożyczki Plus nie jest naj­go­rzej. Mamy intu­icyjne suwaki, gdzie wybie­ramy wyso­kość pożyczki, a po pra­wej wyszcze­gól­nione jej koszty. Znaj­dziemy infor­ma­cje o eta­pach wery­fi­ka­cji i co cie­kawe, w jaki spo­sób są nali­czane karne odsetki. To świad­czy o odpo­wied­nim podej­ściu Małej Pożyczki Sp. z o.o. do klienta, która niczego nie ukrywa. Naszym jed­nak zda­niem ilość infor­ma­cji na stro­nie jest zbyt duża i może wpro­wa­dzić Inter­nautę w zakło­po­ta­nie. Pro­po­nu­jemy usu­nię­cie lub prze­miesz­cze­nie czę­ści z nich na pod­strony serwisu.

Pożyczka Plus działa na rynku od 2010 roku. Poza Pol­ską swoje usługi ofe­ruje na Litwie, Łotwie i w Cze­chach. Chwi­lówki w wyso­ko­ści od 150 zł do 2,5 tys. zł, które pro­po­nuje nie są czymś wyjąt­ko­wym. W więk­szo­ści firm pożycz­ko­wych mamy podobne prze­działy, a różni je spo­sób spłaty długu.

Pożyczka Plus — wymagania

Spółka nie ma zbyt wygó­ro­wa­nych ocze­ki­wań wobec przy­szłych pożycz­ko­bior­ców. Musimy posia­dać pol­skie oby­wa­tel­stwo, od 21 do 61 lat i stałe zatrud­nie­nie. Pożyczka Plus nie poży­cza pie­nię­dzy oso­bom, które jak czy­tamy w regu­la­mi­nie wid­nieją “bazach nie­so­lid­nych dłuż­ni­ków” i:

Nie zosta­łeś wpi­sany do jakie­go­kol­wiek reje­stru dłuż­ni­ków naru­sza­ją­cych obo­wiązki ter­mi­no­wego regu­lo­wa­nia należ­no­ści finansowych;

Z pew­no­ścią czy­tel­nik się teraz zasta­nowi, co para­bank przez takie sfor­mu­ło­wa­nie rozu­mie. Otóż klient jest pod­da­wany wery­fi­ka­cji w BIG, ERIF i KRD. Jeśli przej­dzie ją pozy­tyw­nie, otrzyma pożyczkę, w prze­ciw­nym razie decy­zja będzie nega­tywna. Czy Pożyczka Plus spraw­dza BIK? Nie, para­bank nie ma wglądu do BIK.

Przy kwo­tach od 150 do 500 zł para­bank wymaga jedy­nie 3-miesięcznej histo­rii naszego konta ban­ko­wego i dowodu oso­bi­stego. Powy­żej, musimy przed­sta­wić zaświad­cze­nie o zatrudnieniu.

Pro­ce­dura przy­zna­wa­nia chwi­lówki jest pro­sta i składa się z kilku kro­ków. Reje­stru­jemy się na stro­nie i wypeł­niamy nasze dane oso­bowe. Na podany rachu­nek ban­kowy prze­le­wamy 1 zł, która jest opłata bez­zwrotną. Gdy nie zale­gamy jako dłuż­nicy, powin­ni­śmy spo­dzie­wać się pozy­tyw­nej weryfikacji.

Pożyczka Plus wymaga od nas, aby­śmy przy­stą­pili do Ubez­pie­czeń na Życie EUROPA. Uzy­ska­nie zobo­wią­za­nia, wiąże się z pod­pi­sa­niem zgody na obję­cie klienta ochroną ubezpieczeniową.

Dla sta­łych klien­tów, firma prze­wi­duje pro­mo­cję. W sytu­acji, gdy wnio­sko­dawca spłaci 4 pożyczki w ter­mi­nie, sta­nie się tzw. “Lojal­nym Klien­tem”. Dzięki temu będzie mógł wziąć piątą pożyczkę, bez pro­wi­zji i dodat­ko­wych opłat. Tyle ile poży­czy, tyle odda. Pro­po­zy­cja cie­kawa, nie­mniej Vivus, czy SOHO Cre­dit prze­wi­dują taką pro­mo­cję za pierw­szym razem.

Przy­kła­dowa chwilówka

Firma dla nowych pożycz­ko­bior­ców przy­go­to­wała ofertę do 500 zł. Jak zapewne Pań­stwo wie­dzą, ma to na celu zmniej­sze­nie strat finan­so­wych z tytułu nie­uczci­wych klien­tów. Budu­jąc zaufa­nie i spła­ca­jąc pożyczki w ter­mi­nie jeste­śmy w sta­nie uzy­skać osta­tecz­nie do 1500 zł.

Pożyczka Plus - na kwotę 500 zł

Bio­rąc chwi­lówkę w wyso­ko­ści 500 zł na mie­siąc, oddamy fir­mie 649 (oferta na dzień 28-08-2014 r.), a RRSO wynosi 2288.78%. Gdy­by­śmy brali na 15 dni, cał­ko­wity koszt długu to 599 zł, z RRSO na pozio­mie 8071,78%. Od razu zauwa­żamy, że opcja 30 dniowa jest dużo korzystniejsza.

Spłata zadłu­że­nia i opóź­nie­nia w Pożyczka Plus

Każdą pożyczkę zacią­gniętą w fir­mie, możemy spła­cić we wcze­śniej­szym ter­mi­nie. Ist­nieje rów­nież opcja prze­dłu­że­nia. W sytu­acji, gdy zwle­kamy z uisz­cze­niem należ­no­ści, spółka prze­syła nam upo­mnie­nie listowne, które dodat­kowo obciąża nas na sumę 29 zł.

Pożyczka Plus opinie

Jedyną opi­nie o fir­mie zna­leź­li­śmy na jed­nym z forum kredytowym.

A Pożycz­ka­Plus, z tego co się orien­tuje, jeśli ktoś nie odbie­rze tele­fonu od nich, to też odrzu­cają poten­cjal­nego pożyczkobiorcę.

Jeste­śmy poważ­nym por­ta­lem finan­so­wym i na pod­sta­wie tylko jed­nej opi­nii nie będziemy wycią­gać wnio­sków. Z kolei naszym zda­niem, obo­wiąz­kowe ubez­pie­cze­nie EUROPA dla nowych klien­tów, to minus tej oferty. Lide­rzy na rynku poza­ban­ko­wym, nie mają w swo­jej ofer­cie obo­wiąz­ko­wego ubez­pie­cze­nia. Gdyby nie to, Pożyczka Plus wypa­dłaby cał­kiem przy­zwo­icie na tle konkurencji.

Mała Pożyczka sp. z o.o w lipcu 2014 r. wypu­ściła na rynek markę — Smart Pożyczka. Zapra­szamy do arty­kułu doty­czą­cego nowej oferty.

 1. Darek pisze:

  Jestem cie­kaw opi­nii korzy­sta­ją­cych z usług ser­wisu, szyb­kość przy­zna­nia pożyczki, prze­ka­za­nia na konto, obsługa. Czy ktoś już może posiada jakieś doświadczenia?

  • Mlody pisze:

   Witam, jakiś czas temu sko­rzy­sta­łem z usług Pożyczki plus, i szcze­rze powie­dziaw­szy jestem mile zasko­czony obsługą jak i szyb­ko­ścią prze­le­wa­nia pie­nię­dzy na konto, jedyny minus to fakt iż ubez­pie­cze­nie jest obo­wiąz­kowe i wynosi sporą sumę pie­nię­dzy, ale pomi­ja­jąc ten fakt, wszystko jest OK :)

 2. Jacek pisze:

  Strona inter­ne­towa raczej odrzuca niż zachęca. Ubez­pie­cze­nie które jest obo­wiąz­kowe to wielki minus. Ale aby upew­nić się co do infor­ma­cji zamiesz­czo­nych na stro­nie posta­no­wi­łem zadzwo­nić na info­li­nię. Potrze­bo­wa­łem 700zł, tele­fon ode­brał Pan który ocho­czo poin­for­mo­wał, że jeśli nigdzie nie zale­gam bez pro­blemu dostanę ta kwotę. Zachę­cony prze­la­łem 1zł i cze­kam na dal­sze instruk­cje. Po około dniu otrzy­ma­łem dopiero sms-a z danymi do logo­wa­nia. Ziry­to­wany tym fak­tem wypeł­ni­łem wnio­sek bo potrze­bo­wa­łem pie­nię­dzy, po wypeł­nie­niu wnio­sku tele­fon otrzy­ma­lem w prze­ciągu 20minut gdzie pani bar­dzo pre­ten­sjo­nal­nym tonem stwier­dziła, że jeśli nie udzielę odpo­wie­dzi na jej pyta­nia to pożyczki nie otrzy­mam. Myślę sobie, że nie kul­tu­ralne podej­ście do klienta. Na koniec usły­sza­łem, że 700zł nie otrzy­mam bo jestem nowym klien­tem i takich kwot za pierw­szym razem nie udzie­lają !! Wtedy moje poiry­to­wa­nie się­gnęło zenitu. Pytam dla­czego na info­li­nii otrzy­ma­łem błędną infor­ma­cję a Pan zapew­niał, że otrzy­mam 700zł? Pani raczej sta­rała się mnie zbyć i wci­snąć 300zł. Podzię­ko­wa­łem. Widać, że muszą dużo uczyć się od kon­ku­ren­cji. Sms-y wysy­łane do klien­tów z błę­dami ortograficznymi.

 3. Maciejka pisze:

  Sta­ra­łem sie u nich o pożyczke chyba z dwa razy i za kaz­dym razem dosta­wa­lam odmowe gdzie w innych fir­mach np vivus czy wonga pozyczke dostaje bez pro­blemu. Jakas dziwna i podej­rzana ta firma.

  • Anonim pisze:

   A ja już bra­łem u nich 3 pożyczki i było ok. Cie­kawe tylko, czy ta 5 będzie dar­mowa. Ktoś wie coś na ten temat?

 4. Najmądrzejsza pisze:

  Otrzy­ma­łam smsa z odmową: “Prze­pra­szamy, wnio­sek został odrzu­cony ponie­waż nie speł­nia kry­te­rium wypła­cal­no­ści. Po ure­gu­lo­wa­niu swo­ich zale­gło­ści zapra­szamy do współ­pracy.” — Taka wia­do­mość nie zachęca do sko­rzy­sta­nia z ich usług w przy­szło­ści, tym bar­dziej że nigdy nigdzie nie posia­da­łam i nie posia­dam zale­gło­ści. Dosta­łam nato­miast chwi­lówkę w Wonga, która rów­nież spraw­dza BIK, ERIF i KRD.

 5. klientka pisze:

  Odra­dzam, spła­cam dzi­siaj pożyczke u nich. 300 zło­tych poży­czone, a podo­li­czali mi po 10 dniach dodat­ko­wych opłat za 180 zło­tych, bez uprze­dze­nia. Sta­now­czo odradzam.

Strona crediteo.pl korzysta z Cookies. Więcej :tutaj | Mapa Strony | Creative Commons | Polityka Prywatności