Polub nas

Net­Go­tówka — dawna netKasanetGotówka

O fir­mie Net Gotówka S.C. P. I M. Kater do tej pory nie było żad­nej wzmianki w Inter­ne­cie. Dopiero “kolek­cjo­ne­rzy” chwi­ló­wek na pew­nym forum kre­dy­to­wym wspo­mnieli o net­Go­tówce. Fak­tycz­nie, firma uży­cza poży­czek od 200 zł do 600 złotych.

Strona inter­ne­towa net­Go­tówki wygląda prze­cięt­nie, a na tle Vivus, czy Wongi mizer­nie. Oczy­wi­ście, nie wyma­gamy od małej firmy, aby dorów­ny­wała roz­ma­chem lide­rom w branży. Nie­mniej, już samo logo para­banku i tekst obok “dawna Net­Kasa” powinny być w wyż­szej roz­dziel­czo­ści. Ledwo widoczne są pola słu­żące do logo­wa­nia. Sam kal­ku­la­tor pożycz­kowy jest pro­sty, lecz czcionka tek­stu zbyt mała. Duży plus dla net­Go­tówki, za for­mu­larz infor­ma­cyjny, dzięki któ­remu szybko zapo­znamy się z warun­kami umowy i cał­ko­wi­tymi kosz­tami długu.

Jak dostać pożyczkę w netGotówka - dawna netKasa

Net­Go­tówka wymaga od wnio­sko­dawcy, sta­łego źró­dła dochodu i braku opóź­nień w spła­cie wcze­śniej­szych poży­czek. Para­bank spraw­dza wia­ry­god­ność wnio­sko­dawcy w KRD, ERIF i BIG Info­Mo­ni­tor. Net­Go­tówka nie spraw­dza BIK. Firma za spraw­dze­nie klienta w bazach dłuż­ni­ków nali­cza 15 zł, które są następ­nie uwzględ­nione w kosz­tach chwilówki.

net­Go­tówka pożyczki

Na potrzeby recen­zji, spraw­dzi­li­śmy pożyczkę na kwotę 500 zł, z 5-tygodniowym ter­mi­nem kre­dy­to­wa­nia. W takiej opcji, RRSO pożyczki w net­Go­tówka wynosi 1998,41 %, a cał­ko­wity koszt długu 670 zło­tych. Nie odna­leź­li­śmy na stro­nie inter­ne­to­wej firmy infor­ma­cji o kosz­tach prze­dłu­że­nia pożyczki.

Pożyczka w netGotówka

Net­Go­tówka prze­wi­duje dodat­kowe koszty, w przy­padku braku spłaty pożyczki. Para­bank nali­cza 15 zł za każdy monit w postaci wia­do­mo­ści e-mail lub SMS. Opłata za listowne wezwa­nie do zapłaty wynosi 20 zł, które jest doli­czane do sumy zacią­gnię­tej pożyczki.

net­Go­tówka opinie

Prze­glą­da­jąc opi­nie o net­Go­tówce natra­fi­li­śmy na zale­d­wie parę god­nych uwagi.

Firma wcale nie jest taka nowa, kie­dyś nazy­wali się Net­kasa. Korzy­sta­łam kie­dyś z ich usług wszystko prze­bie­gło szybko i spraw­nie, pie­nią­dze szybko tra­fiły na moje konto.

źró­dło: kredytforum

Pro­ce­dura wydaje się być mozolna bo wyma­gane jest wgra­nie potwier­dze­nia wpły­wów na konto ale w prak­tyce prze­biega to bar­dzo szybko i po 15–20 minu­tach prze­lew jest na koncie.

źró­dło: kredytforum

W naszej oce­nie, koszty chwi­lówki w para­banku są sto­sun­kowo wyso­kie, w porów­na­niu do oferty kon­ku­ren­cji. Bra­kuje nam, kon­kret­nych infor­ma­cji zwią­za­nych dodat­ko­wymi obcią­że­niami pożycz­ko­biorcy na eta­pie skła­da­nia wnio­sku o pożyczkę. Oce­niamy net­Go­tówkę poni­żej śred­niej, nie­mniej nie na sza­rym końcu firm pozabankowych.

 1. lenny_krak pisze:

  Korzy­sta­łem z net­Go­tówki i daję im plus bo pie­nią­dze mia­łem na kon­cie w kil­ka­na­ście minut, kró­cej niż obie­cy­wane przez nich 15 minut.

  Dla porów­na­nia gdy sko­rzy­sta­łem z jed­nego z dwóch głów­nych gra­czy to cze­ka­łem na środki ponad godzinę.

  For­mu­larz fak­tycz­nie jest na stro­nie głów­nej więc niczego nie ukry­wają. Do wszel­kich doku­men­tów jest 1 klik więc wszystko jest jasne.

 2. Marianna Sz. pisze:

  Poziom obsługi bez zarzutu, na środki cze­ka­łam naprawdę krótko.

  Podoba mi się ser­wis, jest łatwy w obsłu­dze, przejrzysty.

  Pole­cam!

 3. Najmądrzejsza pisze:

  A mnie nie przy­znano chwilówki :(

 4. Anka pisze:

  Otrzy­ma­łam pożyczkę w 8 minut! Szyb­ciej niż obie­cu­je­cie.
  Dziękuję :)

  Połowa już wydana :)

  Pole­cam!

 5. Szymon Zdun pisze:

  Zde­cy­do­wa­nie POLECAM!

 6. maciek pisze:

  Pie­nią­dze dosta­łem na konto szybko i bez pro­ble­mów, dla­tego polecam.

Strona crediteo.pl korzysta z Cookies. Więcej :tutaj | Mapa Strony | Creative Commons | Polityka Prywatności