Polub nas

Incre­dit — pożyczki i opi­nie od Netcreditincredit.pl

Na witrynę Incredit.pl tra­fi­li­śmy zupeł­nie przy­pad­kowo, prze­glą­da­jąc prasę finan­sową. Od razu posta­wi­li­śmy sobie pyta­nie, po co Net­cre­dit jesz­cze jedna strona sprze­da­żowa? Dia­beł jak zwy­kle tkwi w szczegółach.

Incre­dit, to klon dość zna­nej strony Netcredit.pl. Nawi­ga­cja, ele­menty skła­dowe witryny są roz­miesz­czone iden­tycz­nie. Widocz­nie, ktoś w Net Cre­dit stwier­dził, że warto korzy­stać już z goto­wych roz­wią­zań.Co zatem wyróż­nia Incredit?

Wła­ści­wie, to jedna róż­nica — czas spłaty pożyczki, który wynosi od mie­siąca do nawet 2 lat. Z racji dłuż­szego kre­dy­to­wa­nia, więk­szej ilo­ści rat, pożyczka w Incre­dit jest wyż­sza, mak­sy­mal­nie do 5 tys. złotych.

Incre­dit pożyczki

Tak jak w przy­padku Net­cre­dit, aby otrzy­mać zobo­wią­za­nie wybie­ramy inte­re­su­jącą nas kwotę (od 500 zł do 5 tys. zł) za pomocą suwaka. Wypeł­niamy for­mu­larz, pamię­ta­jąc o tym, aby poda­wać pra­wi­dłowe dane oso­bowe. Osoby zadłu­żone lub mające opóź­nie­nia ze spłatą wcze­śniej­szych poży­czek (wid­nie­jące w BIG Info­Mo­ni­tor, KRD, ERIF) otrzy­mają odmowę. Tak samo osoby, które nie mają sta­łego źró­dła dochodu. Pamię­tajmy, że w ramach przy­zna­nia pożyczki przy­stę­pu­jemy do obo­wiąz­ko­wego ubez­pie­cze­nia tzw. “Spo­kojna Spłata BIS”. Za ten “spo­kój” zapła­cimy obok pro­wi­zji naj­wię­cej spła­ca­jąc w ratach zadłu­że­nie. Warto więc o tym pamię­tać, za nim zde­cy­du­jemy się sko­rzy­stać z usług Incredit.

Nie byli­by­śmy rze­tel­nym ser­wi­sem finan­so­wym, gdy­by­śmy nie przed­sta­wili przy­kła­dowy koszt pożyczki w Incre­dit. Przy kwo­cie 1 tys. zł, z ter­mi­nem spłaty w ciągu sze­ściu mie­sięcy RRSO wynosi 332.44% (stan na 29-08-2014 r.), mie­sięczna 250 zł, a cał­ko­wity koszt długu wynosi 1,5 tys. zł.

przykładowa pożyczka w Incredit

Szcze­góły chwilówki:

Okres Spłata kapi­tału pożyczki Składka ubez­pie­cze­niowa Pro­wi­zja za udzie­le­nie pożyczki Suma do zwrotu
1 rata 134.47 zł 30.13 zł 85.40 zł 250.00 zł
2 rata 145.95 zł 30.13 zł 73.92 zł 250.00 zł
3 rata 158.42 zł 30.13 zł 61.45 zł 250.00 zł
4 rata 171.95 zł 30.13 zł 47.92 zł 250.00 zł
5 rata 186.63 zł 30.13 zł 33.24 zł 250.00 zł
6 rata 202.58 zł 30.11 zł 17.31 zł 250.00 zł

źró­dło: www.incredit.pl (29–08-2014)

Od lipca 2014 r. Incre­dit posiada pro­mo­cję “dar­mo­wej” pożyczki w wyso­ko­ści do 1 tys. zł, z ter­mi­nem spłaty w ciągu 30 dni.

Incre­dit upomnienie

Kon­se­kwen­cje nie pła­ce­nia rat w ter­mi­nie są nastę­pu­jące. Pożycz­ko­dawca za każde upo­mnie­nie tele­fo­niczne, czy e-mailowe (tzw. monity) doli­cza nam do sumy pożyczki dodat­kową kwotę pie­nię­dzy w wyso­ko­ści 15 zł, ponadto odsetki za każdy dzień zwłoki. Oprócz moni­tów, powin­ni­śmy liczyć się z wezwa­niem do zapłaty, która obciąży nas o kolejne 25 zło­tych. Łączna opłata jaką pożycz­ko­biorca będzie zobo­wią­zany zapła­cić Incre­dit za wysłane monity oraz wezwa­nie do zapłaty wynosi 55 zł.

Nie trudno zro­zu­mieć, że uni­ka­nie pła­ce­nia, może nas dopro­wa­dzić do jesz­cze więk­szego zadłu­że­nia. Zawsze w takim razie powin­ni­śmy odpo­wie­dzieć sobie na pyta­nie, czy jeste­śmy spła­cić pożyczkę.

Incre­dit opinie

Nowa usługa firmy Net Cre­dit, jesz­cze nie została sko­men­to­wana przez Inter­nau­tów. Nie ma co się dzi­wić, my rów­nież nie dawno o niej usły­sze­li­śmy. Na dzień pisa­nia arty­kułu, bra­kuje opi­nii o Incre­dit. Gdy to się zmieni, z pew­no­ścią uak­tu­al­nimy niniej­szy wpis.

  1. Arek

    ja korzy­sta­łem z ich pożyczki, byłem bar­dzo zado­wo­lony! Pie­nią­dze otrzy­ma­łem po 15 minutach-tak jak obie­cują! tro­chę spóź­nia­łem się ze spłatą pożyczki, dzwo­nili do mnie w tej spra­wie ale nie nali­czyli mi kosz­tów za wyko­ny­wane tele­fony do mnie! dla mnie ta firma jest ok! Wcze­śniej korzy­sta­łem rów­nież z oferty Net Cre­dit, też było wszystko ok!

  2. Adam

    Są tań­sze i lep­sze firmy. Mia­łem kie­dys chwi­lowe pro­blemy ze spłatą w net­cre­dit, nali­czyli mi duże kary, nie pole­cam, kon­kren­cja np vivus jest o poziom wyżej

Strona crediteo.pl korzysta z Cookies. Więcej :tutaj | Mapa Strony | Creative Commons | Polityka Prywatności