Polub nas

Euro­loan — pożyczka i limit na rachunku. Opi­nie InternautówGrupa Euroloan

Kolejna znana firma poza­ban­kowa, roz­po­częła dzia­łal­ność w Pol­sce. Grupa Euro­loan wnio­sko­daw­com pro­po­nuje otwar­cie limitu pożycz­ko­wego. Czy taka nie­ty­powa oferta zdo­bę­dzie w naszym kraju popularność?

Z wielką satys­fak­cją usie­dli­śmy w gro­nie redak­cyj­nym, do recen­zji Euro­loan. Po kilku arty­ku­łach, na temat mało zna­nych para­ban­ków, czas przy­szedł na pod­miot gospo­dar­czy, który doświad­cze­niem i liczbą udzie­lo­nych poży­czek dorów­nuje naj­więk­szym gra­czom na rynku, takim jak Vivus i w mniej­szym stop­niu, jak Wonga.

Euro­loan wystar­to­wał w Pol­sce pod koniec listo­pada 2013 roku, jed­nak samych zobo­wią­zań uży­cza już od 2007 roku. Uważni czy­tel­nicy pamię­tają, że wyżej wspo­mniana Wonga rów­nież star­to­wała 6 lat temu. Wcze­śniej, Inter­net nie dawał moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia tego typu działalności.

Grupa Euro­loan zdo­by­wała doświad­cze­nie na rynku skan­dy­naw­skim, gdzie poziom tech­no­lo­giczny, jak i zamoż­ność spo­łe­czeństw stoi na znacz­nie wyż­szym pozio­mie, ani­żeli w Pol­sce. Dla porów­na­nia, w Szwe­cji liczba gospo­darstw pod­łą­czo­nych do Inter­netu, już w 2007 r. prze­kra­czała ponad 70%,gdy w Pol­sce na pod­sta­wie dostęp­nych badań, mie­li­śmy nie­całe 20%. Nic dziw­nego, że Euro­loan dopiero teraz otwo­rzył swoją pla­cówkę w Polsce.

Limit na rachunku w Eurolan

Wie­lo­krot­nie wspo­mi­na­li­śmy, że rynek poza­ban­kowy w Pol­sce jest już mocno nasy­cony. W związku z tym, trzeba Pola­kom zapro­po­no­wać pożyczki lub ofertę wyróż­nia­jącą się na tyle, aby prze­bić się i jesz­cze na tym zaro­bić. Euro­loan ofe­ruje pożyczki w for­mie limitu na kon­cie. Co to jest limit na rachunku?

Czy­tel­nicy przy­zwy­cza­jeni do tabelki z kwotą chwi­lówki i ter­mi­nem spłaty, mogą być zasko­czeni. Nie­mniej, limit na rachunku w Euro­lan, to po pro­stu zwy­kła pożyczka. Roż­nica polega na tym, że wnio­sko­dawca, wybie­rze więk­szą sumę pie­nię­dzy np. 1500 zł, ale Euro­loan po zba­da­niu jego zdol­no­ści w BIK, BIG i KRD udzieli jedy­nie np. 500 zł limitu.

Limit na rachunku w Euroloan

Strona inter­ne­towa Euroloan.pl wygląda pro­fe­sjo­nal­nie, a nawi­ga­cja po niej nie powinna nikomu spra­wić pro­blemu. Na wyso­kim pozio­mie stoi rów­nież uży­tecz­ność witryny. Wszel­kie nie­zbędne infor­ma­cje odnaj­dziemy w kilka sekund, a ilu­stra­cje są odpo­wied­nio dobrane, nie są “krzy­kliwe” jak w Easy-Cash.

Czy Euro­loan spraw­dza BIK?

Tak, Euro­loan kie­ruje swoją ofertę do osób, które ukoń­czyły 18 lat i nie mają zadłu­że­nia w BIK i Biu­rze Infor­ma­cji Gospo­dar­czej. Dla osób zadłu­żo­nych, jest jed­nak pewna nadzieja. Oka­zuje się, że w pew­nych sytu­acjach para­ban­kach może uży­czyć nie wielki limit na rachunku, nawet oso­bom na tzw. “czar­nej liście” w BIK. Jed­nak, są to przy­padki roz­pa­try­wane indywidualnie.

Pożyczki w Euroloan

Wnio­sko­dawca, zanim otrzyma pożyczkę, musi prze­lać 1 zł w celu potwier­dze­nia swo­ich danych oso­bo­wych. Wyso­kość limitu na rachunku w Euro­loan, jak już wspo­mnie­li­śmy, zależy od naszej wia­ry­god­no­ści kre­dy­to­wej. Po otrzy­ma­niu gotówki, możemy ją wypła­cić w dowol­nym momen­cie. Raz w mie­siącu jeste­śmy zobo­wią­zani, do uisz­cze­nia usta­lo­nej wcze­śnie raty. W sytu­acji, gdy nie jeste­śmy w sta­nie zapła­cić, możemy ubie­gać się o prze­dłu­że­nie ter­minu spłaty. Usługa ta jest odpłatna i kosz­tuje jed­no­ra­zowo 10 zł.

Pro­wa­dze­nie naszego limitu w Euro­loan nie­stety, nie jest bez­płatne. Pożycz­ko­biorca powi­nien liczyć się z nastę­pu­ją­cym kosztami:

 • Opłata mie­sięczna za utrzy­ma­nie Konta 60 zł
 • Opłata roczna za utrzy­ma­nie Limitu 20zł
 • Opłata mie­sięczna za rachu­nek papie­rowy 8 zł

Dodat­kowo, jak donosi nasz czy­tel­nik, cał­ko­wite obcią­że­nia z tytułu limitu na rachunku na kwotę 1500 zł, wynosi przy comie­sięcz­nej spła­cie 2 696,00 zł. Na nie­szczę­ście, na stro­nie Euroloan.pl nie mogli­śmy odna­leźć RRSO ani dokład­nego zesta­wie­nia kosz­tów pożyczki. Jedyna i to dość lako­niczna infor­ma­cja o RRSO znaj­duje się pod kal­ku­la­to­rem pożyczkowym.

Euro­loan upomnienie

W przy­padku braku uisz­cze­nia należ­no­ści w ter­mi­nie, Euro­loan wysyła upo­mnie­nia, każdy w wyso­ko­ści 45 zł. Po braku reak­cji na trzeci monit, firma prze­ka­zuje sprawę do działu windykacyjnego.

Euro­loan opinie

Opi­nie o Euro­loan odnaj­dziemy na popu­lar­nym forum kre­dy­to­wym. Bar­dzo szybko, wątek o fir­mie się posze­rzył. Począt­kowo, wiele osób twier­dziło, że nie otrzy­mało żad­nej pożyczki. Nie­mniej, od kilku dni wielu użyt­kow­ni­ków potwier­dziło przy­zna­nie limitu na rachunku. Przed­sta­wiamy kilka opinii:

ja dosta­łem i nie jestem żad­nym pra­cow­ni­kiem ani spa­me­rem jak tu już ktoś zarzucił.

źródło:kredytforum

wła­snie otrzy­ma­łem kasę z tej firmy , wczo­raj kolo 10 mogłem wypła­cić. a wła­śnie przed chwila doszedł prze­lew , bez wery­fi­ka­cji konta bankowego

źródło:kredytforum

Wysła­łam wnio­sek. Dosta­łam odpo­wiedź pozy­tywną, a za 2 godziny odmowa. Cie­kawa sprawa

źródło:kredytforum

Pro­po­zy­cja Euro­loan wywo­łała duże zain­te­re­so­wa­nie pożycz­ko­bior­ców. Łatwość i szyb­kość przy­zna­wa­nia limitu, może być poważ­nym argu­men­tem w walce z naj­więk­szymi fir­mami poza­ban­ko­wymi w Pol­sce. Z kolei brak rze­czy­wi­stego przy­kładu pożyczki, z uwzględ­nie­niem RRSO i jej kosz­tów, to poważne zanie­dba­nie firmy. Doda­nie takiej infor­ma­cji, pod­nie­sie jej pre­stiż i zaufa­nie wśród przy­szłych klientów.

 1. krzysztof pisze:

  To nie­rze­telna firma. Naj­pierw mi przy­słali, że mam limit pożyczki do 1200 zł, a potem po wpła­ce­niu 1 zł z mojego konta przy­szła odmowa, że limit został zablo­ko­wany. Wyobraź­cie sobie, niech każdy 1 zł prze­leje to ile oni kasy zbiorą? Prze­cież po odmo­wie przy­zna­nia limitu, nie oddali 1 zł, szkoda czasu!

  • fimek pisze:

   Czy także dosta­łes infor­ma­cje przy zalo­go­wa­niu naste­pu­ja­cej tre­sci “Warunki korzy­sta­nia z konta
   zostały zaostrzone, moż­li­wość
   doko­ny­wa­nia wypłat została
   zablo­ko­wana.“
   ?

  • Adam pisze:

   U mnie tak samo przy­znali limit, a kiedy chcia­łem doko­nac wypłaty zablo­ko­wali konto bez przy­czyny i infor­ma­cja, że moge sie sta­rać za pol roku.

 2. Ja pisze:

  Ja też mam zastrze­żone konto

 3. AL pisze:

  JA DOSTAŁAM 2000,00 — zle­ci­łam wypłatę na moje konto w mbanku 19.12.2013 i do dzi­siaj 02 sty­czeń 2014 nie mam tych pie­nię­dzy na rachuku. Jak się zalo­go­wa­łam to też mam taki komu­ni­kat o zaostrze­niu warun­ków, ale na rekla­ma­cje /2/ nawet nikt nie odpi­sał. Na tele­fon infor­ma­cja, że dadzą znać co się dzieje… porażka!!!!!!

 4. Adam pisze:

  Bar­dzo droga pożyczka, przy wyko­rzy­sta­nym limi­cie 1200 zł, mini­malna rata do spłaty to 564 zł x 3 mie­siące( mak­sy­malny okres spłaty limitu) + pro­wi­zja za wypłatę środ­ków 240 zł+ 20 zł za to samo = łącz­nie do spłaty 1952 zł!!!

 5. mala pisze:

  witam ja tez dosta­lam zle­ci­lam wyplate i do teraz kasy niema

 6. brabus pisze:

  Ja dosta­łem, ale jak chce spła­cic to nie­wiem, a jak dzwo­nię to mowią, że dostanę instruk­cje na e-mail. Nie­stety, nie dosta­łem i nie­dawno dosta­łem upo­mnie­nime że nie spła­ci­łem raty. To jest jakiś żart!

 7. Kasia pisze:

  Bar­dzo jestem zado­wo­lona z tej firmy wczo­raj dosta­łam limit 500 zł i jesz­cze tego samego dnia mia­łam pie­nią­dze na kon­cie. Polecam .

 8. ewelina pisze:

  Wypła­ci­łam limit na konto. Pie­nię­dzy nie ma do teraz ;/

 9. paweł pisze:

  Zde­cy­do­wa­nie nie pole­cam. Mnó­stwo zawi­kłań i nie­rze­telna firma. Otrzy­ma­łem limit 1200 zł w lutym (mamy koniec kwiet­nia) Naj­pierw prze­lew do nich nie dotarł (bła­gam) póź­niej gdy już wysła­łem kolejny kilka meili że wszystko w porządku jed­nak moje konto nadal jest zablo­ko­wane. Zde­cy­do­wa­nie nie polecam!!

 10. Nowy pisze:

  Odra­dzam tą firmę niby szybka wypłata limit przy­znany ale…

  Na ich stro­nie mia­łem inną datę spłaty pierw­szej raty niż data rze­czy­wi­sta dosta­łem mail o tre­ści “jutro mija okres spłaty raty mini­mal­nej” po czym za 2 minuty otrzy­ma­łem mail o o tre­ści “UPOMNIENIE ! Wczo­raj minął ter­min spłaty raty” wcho­dząc na swój pro­fil mia­łem jesz­cze inną infor­ma­cję co do ter­minu spłaty jest to skan­da­liczne aby firma pożycz­kowa miała taki baj­zel wewnątrz . Odradzam !

 11. monia pisze:

  Fakt, naj­pierw pozy­tywna decy­zja póź­niej odmowa słu­chaj­cie od każ­dego po 1 zł.

 12. xxx pisze:

  Nie pole­cam!
  Nikt nie odpi­suje na e-mail, a dodzwo­nie­nie się na info­li­nię gra­ni­czy z cudem. Po wpła­ce­niu zale­gło­ści, musia­łem się pro­sić, aby mnie wykre­ślili z BIG.

Strona crediteo.pl korzysta z Cookies. Więcej :tutaj | Mapa Strony | Creative Commons | Polityka Prywatności