Polub nas

Bez­banq — pożyczki i opinieBezbanq

Bez­banq to firma poza­ban­kowa, którą bar­dzo trudno odna­leźć. Zupeł­nie przy­pad­kowo, recen­zu­jąc kon­ku­ren­cję natra­fi­li­śmy na wzmiankę na jej temat. W związku z tym, nasz sto­su­nek do Bez­banq jest ambiwalentny.

Z jed­nej strony, para­bank pre­zen­tuje się bar­dzo pro­fe­sjo­nal­nie i ma cie­kawą ofertę poży­czek. Z dru­giej strony, na temat samej firmy mamy nie wiele infor­ma­cji, a opi­nii prak­tycz­nie brak. Nie­mniej, posta­wi­li­śmy sta­nąć na wyso­ko­ści zada­nia i oce­nić pro­po­zy­cję Bezbanq.

Bez­banq, z sie­dzibą w Gru­dzią­dzu udziela poży­czek od 500 zł, do 1200 zło­tych. Raty możemy spła­cać w ter­mi­nie od 30 dni do nawet sze­ściu mie­sięcy. Ozna­cza to, że para­bank udziela nie tylko chwi­ló­wek z krót­kim ter­mi­nem spłaty, jak i zwy­kłe pożyczki. Na tym tle Bez­banq ze swoją ofertą się wyróżnia.

Pożyczki w Bezbanq

Zasady udzie­la­nia zobo­wią­zań są przej­rzy­ste i pro­ste. Wypeł­niamy for­mu­larz, kwotę pożyczki i cze­kamy na tele­fon od kon­sul­tanta. Następ­nie prze­le­wamy na podane konto ban­kowe 1 zł, pod­pi­su­jemy umowę i cze­kamy na pie­nią­dze. Jak czy­tamy na stro­nie inter­ne­to­wej, Bez­banq decy­zję o przy­zna­niu pożyczki podej­muje w ciągu godziny. Z kolei, na samym dole przy­kła­do­wej umowy pożycz­ko­wej, zna­leź­li­śmy infor­ma­cję o spraw­dze­niu wnio­sko­dawcy w Biu­rze Infor­ma­cji Gospo­dar­czej. Brak wia­ry­god­no­ści, skut­kuje odmową przy­zna­nia zobowiązania.

Przejrzyste i zrozumiałe zasady przyznawania pożyczki w firmie Bezbanq

Na potrzeby niniej­szej recen­zji spraw­dzi­li­śmy koszty pożyczki w Bez­banq wyso­ko­ści 500zł, na okres 1 mie­siąca. Zgod­nie z tym, RRSO zobo­wią­za­nia wynosi 706,42%, a koszty 95 zł, w tym pro­wi­zja 88,34 zł i odsetki 6,66 zło­tych. Cał­ko­wita kwota pożyczki wynosi 595 zł, którą spła­camy w jed­nej racie.

Prze­dłu­że­nie pożyczki w Bezbanq

koszty w przypadku przedłużenia chwilówki w firmie Bezbanq

Para­bank ofe­ruje prze­dłu­że­nie pożyczki, w zależ­no­ści od wyso­ko­ści odse­tek. Jeśli wnio­sko­dawca, weź­mie chwi­lówkę na kwotę 500 zł, z ter­mi­nem spłaty w ciągu mie­siąca, jego odsetki wyniosą 95 zł. Wła­śnie ta suma jest pod­stawą do wyli­cze­nia kosz­tów prze­dłu­że­nia. Ana­lo­gicz­nie w przy­padku zobo­wią­za­nia w wyso­ko­ści 600 zł, odsetki wyno­szą 114 zł. Tyle też trzeba zapła­cić, za moż­li­wość prze­dłu­że­nia na kolejny miesiąc.

Opóź­nie­nia w spłacie

W przy­padku opóź­nie­nia klienta w spła­cie rat pożyczki, Bez­banq po 14 dniach wysyła wezwa­nie do zapłaty na kwotę 20 zł.

Bez­banq opinie

Opi­nie o Bez­banq odna­leź­li­śmy, zale­d­wie w jed­nym wątku, na popu­lar­nym forum kre­dy­to­wym. Przed­sta­wia­jąc je pra­gniemy zauwa­żyć, że ze względu na ich ilość, opi­nie te nie są wiążące.

[quote] Ze swo­jego punktu widze­nia i jako klienta uwa­żam, że jest warta polecenia.[/quote]

źródło:kredytforum

[quote]Bezbanq jest droż­sza niż nie­jedna firma chwi­lów­kowa, czy provident.[/quote]

źródło:kredytforum

W naszej oce­nie Bez­banq, to typowy śred­niak. Za wyjąt­kiem dłuż­szego ter­minu spłaty, nic kon­kret­nego lub wyróż­nia­ją­cego się nie pro­po­nuje. Duży plus dla firmy, za jakość strony inter­ne­to­wej i przej­rzy­ste zasady.

Strona crediteo.pl korzysta z Cookies. Więcej :tutaj | Mapa Strony | Creative Commons | Polityka Prywatności