Axcess Finan­cial Poland — pożyczki i opinieaxcess financial poland

Axcess Finan­cial Poland to firma z mię­dzy­na­ro­do­wym kapi­ta­łem, która od 2011 r. uży­cza chwi­ló­wek i poży­czek w Pol­sce. Do tej pory, stoi w cie­niu swo­ich wiel­kich kon­ku­ren­tów — Pro­vi­denta, czy Bocian Pożyczki. Czy ich oferta jest godna zainteresowania?

Axcess Finan­cial z sie­dzibą w Pia­secz­nie, działa na dwóch płasz­czy­znach. Pierw­sza dzia­łal­ność za pośred­nic­twem inter­netu, polega na uży­cza­niu chwi­ló­wek od 100 zł do 1500 zł z okre­sem spłaty od 15 do 45 dni. Druga, polega na odbie­ra­niu rat w domu klienta, zatem do złu­dze­nia przy­po­mina model biz­ne­sowy Pro­vi­denta, lub Optimy.

Axcess Finan­cial Poland nie ogra­ni­cza się tylko, do stan­dar­do­wych poży­czek. Jak się dowie­dzie­li­śmy, firma ofe­ruje całą paletę pro­duk­tów finan­so­wych, od zobo­wią­zań samo­cho­do­wych, po karty płat­ni­cze. Na poży­tek niniej­szej recen­zji sku­pimy się tylko na ofer­cie poży­czek krótkoterminowych.

Axcess Finan­cial pożyczki

Z pro­po­zy­cją Axcess Finan­cial od początku mamy pro­blem. Przede wszyst­kim, z wiel­kim tru­dem odna­leź­li­śmy koszty pożyczki. Małą czcionką na samym dole strony inter­ne­to­wej, użyt­kow­nicy zapo­znają się z przy­kła­do­wymi kosz­tami. Tro­chę wyżej możemy sko­rzy­stać z pro­stego suwaka, który w lako­niczny spo­sób infor­muje o sumie do odda­wa­nia. Na pierw­szy rzut oka, takie roz­wią­za­nie jest inte­re­su­jące, ponie­waż wnio­sko­dawca od razu wie, ile musi zwró­cić pie­nię­dzy. Z dru­giej strony, owa pro­stota nie prze­kłada się na czy­tel­ność oferty.

pożyczki w axcess financial poland

Axcess Finan­cial Poland pro­po­nuje chwi­lówkę w wyso­ko­ści 500 zł, spła­caną w jed­nej racie w wyso­ko­ści 645 zło­tych. RRSO wynosi 2115.69%. Para­bank kusi nas pro­mo­cją 0% na odsetki. Za nim otrzy­mamy pożyczkę, zosta­niemy spraw­dzeni bazach reje­stru dłuż­ni­ków. Zgod­nie z prze­pi­sami, możemy w ciągu 14 dni odstą­pić od umowy pożycz­ko­wej, jak i prze­dłu­żyć spłatę długu. Nie odna­leź­li­śmy infor­ma­cji, jak wyglą­dają koszty win­dy­ka­cyjne, jak i monity z powodu braku spłaty należności.

Axcess Finan­cial opinie

Na temat Axcess Finan­cial Poland nie ma za wiele opi­nii. Jeden komen­tarz, godny uwagi pre­zen­tu­jemy poniżej:

Rze­czy­wi­sta Roczna Stopa Opro­cen­to­wa­nia = 2115.69%, czyli to jest mniej niż w Won­dze na przy­kład, czy w innych fir­mach ofe­ru­ją­cych pożyczki chwilówki.

źródło:kredytforum

Naszym zda­niem, Axcess Finan­cial to cie­kawa alter­na­tywa dla takich firm jak Soho Cre­dit bądź Wonga. Nie­mniej, nie jasne do końca zasady, zbyt mało infor­ma­cji co do kosz­tów pożyczki, każe nam oce­nić firmę, zde­cy­do­wa­nie niżej od lide­rów w branży pozabankowej.

Nowa marka — SuperCredit

Od czasu napi­sa­nia arty­kułu, minęło już tro­chę czasu. W mię­dzy­cza­sie natra­fi­li­śmy na kolejną stronę Axcess Finan­cial — SuperCredit.pl. Oferta na tej stro­nie nie różni się niczym, od tej na axcess-poland.pl. Bar­dzie docie­kli­wym pod­po­wia­damy, że na samym dole, w tzw. “stopce” przed­sta­wiony jest przy­kła­dowy koszt chwi­lówki, z iden­tycz­nymi warunkami.

Axcess Finan­cial Poland — pożyczki i opi­nie Śred­nia ocen: 4.00/5 , Gło­sów: 1.
  1. Twoje imię/nick...

    Uwa­żam, że ta firma nie wery­fi­kuje. Mój syn, z bar­dzo dobrym BIkiem został odrzucony,a mnie ze złym bikiem zapro­po­no­wano ofertę.Coś tu jest nie tak.

  2. Ania

    Zależy ile syn ma lat? Z jakiego tytułu otrzy­muje dochód, na jaką umowę, to jest ważne. Pozdrawiam

Znajdź nas na Facebooku

Strona crediteo.pl korzysta z Cookies. Więcej :tutaj | Mapa Strony | Creative Commons | Polityka Prywatności