UOKiK źle o prak­ty­kach firm pożyczkowych

UOKiK o praktykach firm pozabankowych

Urząd Ochrony Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów wypo­wie­dział się na temat dzia­łal­no­ści para­ban­ków w naszym kraju. UOKiK zwraca uwagę na róż­nicę mie­dzy Więcej...

Vivus i Ruch doga­dali się w spra­wie pożyczek

Ruch i Vivus podpisały umowę

Znana wielu miesz­kań­com pani Kasia, z kio­sku “Ruchu” już nie­długo będzie mogła się wcie­lić w raso­wego sprze­dawcę finan­so­wego. A to za sprawą dwóch Więcej...

Kuszą pożyczką na Wielkanoc

Chwilówka na Wielkanoc w wydaniu firm pożyczkowych

Czas Świąt Wiel­ka­noc­nych, to pora na kolejne żniwa dla firm pożycz­ko­wych. Choć ta tra­dy­cja chrze­ści­jań­ska, jest mniej popu­larna z mar­ke­tin­go­wego Więcej...

Recenzja Pożyczki Novum od firmy KRUK

Tylko dla tych co spła­cili KRUKA — “Pożyczki Novum”

Na ofertę od firmy KRUK, natra­fi­li­śmy zupeł­nie przy­pad­kowo. Posta­no­wi­li­śmy przyj­rzeć się, co pro­po­nuje firma windykacyjna. “Byłaś w KRUKu? Spła­ci­łaś Więcej...

Rush Cash w Pol­sce. Bie­rzemy pod lupę ofertę i wymagania

Rush Cash, to znana zagra­nicą marka, kore­ań­skiej firmy Apro Finan­cial. Od nie­dawna, działa na tere­nie naszego kraju. Spraw­dzi­li­śmy, co pro­po­nuje i jak Więcej...

Kokos.pl — lider poży­czek spo­łecz­no­ścio­wych. Rating i opinie

kokos.pl

Firma Blue Media SA jest wła­ści­cie­lem Kokos.pl, który od kilku już lat jest naj­po­pu­lar­niej­szym ser­wi­sem Więcej...

All money — opi­nie, pożyczki i fatalna czcionka!

All money getin bank

All money S.A. to znana firma, która co zaska­kuje zbiera pozy­tywne infor­ma­cje w Inter­ne­cie. Szkoda, Więcej...


Przedawnienie długu na przykładzie trzech kobiet Kiedy pożyczka chwi­lówka ulega przedaw­nie­niu? Co dalej z długiem?

Nie spła­ci­łaś na czas chwi­lówki? Masz pro­blemy finan­sowe i widzisz już komor­nika pod drzwiami? Pani z...

Zasady udzielania pożyczek spolecznosciowe Czym są pożyczki spo­łecz­no­ściowe? Poznaj wady i zalety

Z pew­no­ścią wielu oso­bom obiło się o uszy hasło: “pożyczki spo­łecz­no­ściowe”. Czym są i na jakiej...

Czy opłaca się przedłużać chwilówki? Prze­dłu­że­nie chwi­lówki — czy warto? Wszyst­kie za i przeciw

Co raz wię­cej firm pożycz­ko­wych, ofe­ruje tzw. “prze­dłu­że­nie spłaty” a pożycz­ko­biorcy, chęt­nie korzy­stają z tej opcji....

Szybka pożyczka na poczcie. Szybka Pożyczka” na poczcie? Bank Pocz­towy wcho­dzi w chwilówki!

Bank Pocz­towy, podob­nie jak Bank Smart posta­no­wił wejść w obszar, dotąd zare­zer­wo­wany dla firm poza­ban­ko­wych. Czy...

"Bank Smart" Bank Smart droż­szy od parabanków?

“My chwy­tamy za serce, a nie za kie­szeń”. W taki wła­śnie spo­sób rekla­muje się Bank Smart....

iGotówka iGo­tówka — z błę­dami na stro­nie i z cie­kawą ofertą

IGo­tówka, to nowy pro­dukt banku BNP Pari­bas. Zain­te­re­so­wa­li­śmy się nim z jed­nego powodu. Kre­dyt do 20...
Strona crediteo.pl korzysta z Cookies. Więcej :tutaj | Mapa Strony | Creative Commons | Polityka Prywatności