Ini­cja­tywa “Info­po­zy­tywni”. Dla tych co spła­cają na czas

Inicjatywa "InfoPozytywni" ERIF

Zapła­ci­łaś w ter­mi­nie rachunki? Spła­ci­łeś pożyczkę? To dobrze, ponie­waż ERIF wpi­szę Was do bazy infor­ma­cji gospodarczej…pozytywnie. Od wielu już Więcej...

Fle­xi­nero — nowy pro­dukt od Kredito24

Poznajemy ofertę Flexinero od firmy Kreditech24

Kreditech24, to jedna z naj­bar­dziej aktyw­nych firm pożycz­ko­wych w naszym kraju. Po marce Panda Money, Zaimo, rusza z nowym pro­jek­tem — Fle­xi­nero. Spraw­dzamy, Więcej...

Pierw­sze wra­że­nia po lek­tu­rze Pro­me­ri­tum — kwar­tal­nika o parabankach

Pierwszy numer magazynu Promeritum. Wydawawanego przez Związek Firm Pożyczkowych.

Od nie­dawna, możemy zapo­znać się z pierw­szym nume­rem maga­zynu Pro­me­ri­tum. Pismo jest adre­so­wane do pra­cow­ni­ków branży poza­ban­ko­wej. Czy zawar­tość Więcej...

Recenzja Pożyczki Novum od firmy KRUK

Tylko dla tych co spła­cili KRUKA — “Pożyczki Novum”

Na ofertę od firmy KRUK, natra­fi­li­śmy zupeł­nie przy­pad­kowo. Posta­no­wi­li­śmy przyj­rzeć się, co pro­po­nuje firma windykacyjna. “Byłaś w KRUKu? Spła­ci­łaś Więcej...

Rush Cash w Pol­sce. Bie­rzemy pod lupę ofertę i wymagania

Rush Cash, to znana zagra­nicą marka, kore­ań­skiej firmy Apro Finan­cial. Od nie­dawna, działa na tere­nie naszego kraju. Spraw­dzi­li­śmy, co pro­po­nuje i jak Więcej...

Kokos.pl — lider poży­czek spo­łecz­no­ścio­wych. Rating i opinie

kokos.pl

Firma Blue Media SA jest wła­ści­cie­lem Kokos.pl, który od kilku już lat jest naj­po­pu­lar­niej­szym ser­wi­sem Więcej...

All money — opi­nie, pożyczki i fatalna czcionka!

All money getin bank

All money S.A. to znana firma, która co zaska­kuje zbiera pozy­tywne infor­ma­cje w Inter­ne­cie. Szkoda, Więcej...


Czy opłaca się przedłużać chwilówki? Prze­dłu­że­nie chwi­lówki — czy warto? Wszyst­kie za i przeciw

Co raz wię­cej firm pożycz­ko­wych, ofe­ruje tzw. “prze­dłu­że­nie spłaty” a pożycz­ko­biorcy, chęt­nie korzy­stają z tej opcji....

Podobni do Vivus Pozna­jemy firmy podobne do Vivus

W tym arty­kule, odpo­wiemy na pyta­nie, jakie para­banki udzie­lają chwi­lówki, tak samo jak Vivus. Poznamy pokrótce...

pytanie o pożyczki ratalne przez internet Pożyczki ratalne przez inter­net? Pod­po­wia­damy gdzie i jak!

Nowa ustawa anty­li­chwiar­ska, wywoła istne trzę­sie­nie ziemi wśród para­ban­ków. Na rynku zostaną naj­lepsi i ci, któ­rzy...

Szybka pożyczka na poczcie. Szybka Pożyczka” na poczcie? Bank Pocz­towy wcho­dzi w chwilówki!

Bank Pocz­towy, podob­nie jak Bank Smart posta­no­wił wejść w obszar, dotąd zare­zer­wo­wany dla firm poza­ban­ko­wych. Czy...

"Bank Smart" Bank Smart droż­szy od parabanków?

“My chwy­tamy za serce, a nie za kie­szeń”. W taki wła­śnie spo­sób rekla­muje się Bank Smart....

iGotówka iGo­tówka — z błę­dami na stro­nie i z cie­kawą ofertą

IGo­tówka, to nowy pro­dukt banku BNP Pari­bas. Zain­te­re­so­wa­li­śmy się nim z jed­nego powodu. Kre­dyt do 20...
Strona crediteo.pl korzysta z Cookies. Więcej :tutaj | Mapa Strony | Creative Commons | Polityka Prywatności